Vyriausybė su mokytojų profsąjungomis pasiekė sutarimą
Šian­dien vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me su švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis dėl pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo, ku­ria­me da­ly­va­vo Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, pri­im­tas komp­ro­mi­si­nis su­si­ta­ri­mas – nuo rug­sė­jo 1 die­nos pa­pil­do­mai skir­ti 8 mi­li­jo­nus eu­rų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti.

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą pra­si­dė­ju­sia­me su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė ir dau­gu­mos švie­ti­mo prof­są­jun­gų at­sto­vai.

Ke­tu­rios pe­da­go­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos nu­spren­dė nuo penk­ta­die­nio nu­trauk­ti an­trą sa­vai­tę vyks­tan­tį strei­ką, vie­na ke­ti­na jį tęs­ti.

Su­si­ta­ri­mą dėl strei­ko nu­trau­ki­mo ket­vir­ta­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je pa­si­ra­šė prof­są­jun­gos, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė A. Pi­trė­nie­nė bei prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

„Su­ta­rė­me, kad to­liau dirb­si­me ruo­šiant ga­lu­ti­nai tri­me­tę (al­gų kė­li­mo) prog­ra­mą“, – žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

Su­si­ta­ri­me dėl strei­ko už­bai­gi­mo nu­ma­ty­ta, kad mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui nuo 2016 m. rug­sė­jo 1 d. bus ski­ria­ma iš vi­so 8 mln. eu­rų. Šio lė­šos leis pa­di­din­ti mo­ky­to­jams ta­ri­fi­nio at­ly­gi­nio mi­ni­ma­lius koe­fi­cien­tus iki ati­tin­ka­mo dy­džio. Taip pat su­tar­ta, kad nuo 2017 m. sau­sio 1 d. bus pa­nai­kin­tos ta­ri­fi­nio at­ly­gio „ša­ku­tės“ mo­ky­to­jams, pa­lie­kant mak­si­ma­lų koe­fi­cien­tą, o ki­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų rei­ka­la­vi­mai bus svars­to­mi de­ri­nant Lie­tu­vos švie­ti­mo ša­kos ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį.

Strei­ka­vu­siems pe­da­go­gi­niams dar­buo­to­jams ir bai­gu­siems strei­ką iki ko­vo 4 d. už strei­ko die­nas bus pil­nai iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis, įvyk­džius ug­dy­mo prog­ra­mą.