Vyriausybė skirs signatarų rentas A. Norvilui, J. Pangoniui, V. Beriozovo našlei
Vy­riau­sy­bė skirs sig­na­ta­ro ren­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams Al­gi­man­tui Nor­vi­lui ir Jo­nui Pa­ngo­niui.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti tai nu­ma­tan­tį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą.

Vy­riau­sy­bė taip pat skirs sig­na­ta­ro naš­lio ren­tą Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Vla­di­mi­ro Be­rio­zo­vo naš­lei Da­nu­tei Be­rio­zo­vie­nei.

Sig­na­ta­ro vals­ty­bi­nės ren­tos dy­dis yra 50 proc. Sei­mo na­rio par­ei­gi­nės al­gos per mė­ne­sį. Naš­lėms ir naš­lai­čiams ski­ria­mos ren­tos dy­dis yra 25 proc. vals­ty­bi­nės sig­na­ta­ro ren­tos.

Šiuo me­tu par­la­men­ta­rų par­ei­gi­nė al­ga sie­kia 2531 eu­rą ne­ats­kai­čius mo­kes­čių.