Vyriausybė siūlys du PVM tarifus
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gia, jog Vy­riau­sy­bė siū­lys, kad at­ei­ty­je du leng­va­ti­niai pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čių (PVM) ta­ri­fai bū­tų 5 ir 15 pro­cen­tų. Ta­čiau prem­je­ras kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja, ko­kioms pre­kėms ir pa­slau­goms šie ta­ri­fai bū­tų tai­ko­mi.

In­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tei­gė, kad PVM leng­va­ta šil­dy­mui ne­be­bus 9 pro­cen­tai.

„Grei­čiau­siai bus taip, kad 9 proc. leng­va­ti­nis ta­ri­fas aps­kri­tai iš­nyks ir ti­kė­ti­na, kad pa­grin­di­niai du leng­va­ti­niai ta­ri­fai bū­tų 15 ir 5 pro­cen­tai“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Prem­je­ras taip pat tei­gė lin­kęs, kad pa­grin­di­nis PVM ta­ri­fas bū­tų su­ma­žin­tas vėl iki 18 proc., ta­čiau pa­žy­mė­jo, kad dėl to bus dis­ku­tuo­ja­ma ki­tą­met. Šiuo me­tu stan­dar­ti­nis PVM ta­ri­fas yra 21 pro­cen­tas.

Lie­pos pra­džio­je val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ su­ti­ko su kon­ser­va­to­rių siū­ly­mu grą­žin­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui mai­nais į kon­ser­va­to­rių par­amą urė­di­jų re­for­mai. Pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me ne­bu­vo įvar­dy­tas kon­kre­tus PVM ta­ri­fas, ta­čiau kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­eiš­kė, kad jis tu­ri bū­ti 9 pro­cen­tai.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka lie­pos pa­bai­go­je tei­gė, kad 9 proc. PVM leng­va­ta šil­dy­mui bus grą­žin­ta lai­ki­nai – nuo ru­dens iki me­tų pa­bai­gos.

BNS ži­nio­mis, nuo 2018 me­tų nu­sta­čius 5 proc. ir 15 proc. leng­va­ti­nius PVM ta­ri­fus, šil­dy­mui ir vieš­bu­čiams bū­tų tai­ko­mas 15 proc. ta­ri­fas. Iki bir­že­lio PVM šil­dy­mui bu­vo 9 proc., da­bar – 21 proc., o vieš­bu­čiams ga­lio­ja 9 proc. PVM.

Be to, siū­lo­ma da­bar­ti­nį 9 proc. ta­ri­fą kny­goms bei ke­lei­vių ve­ži­mui ma­žin­ti iki 5 proc. Šiuo me­tu 5 proc. PVM ta­ri­fas tai­ko­mas vais­tams.