Vyriausybė siūlo spartinti svarbių sprendimų svarstymo tvarką
Po Vi­jū­nė­lės skan­da­lo Vy­riau­sy­bė Sei­mui tei­kia pa­tai­sas dėl to, ko­kius klau­si­mus mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ga­li svars­ty­ti sku­biai – pra­leis­da­mas de­ri­ni­mo pro­ce­dū­rą.

Įsta­ty­mu apib­rėž­ti to­kius at­ve­jus nu­ma­to­ma po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) iš­va­dos, kad Vy­riau­sy­bės dar­bo reg­la­men­tu nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė į Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kę trauk­ti ne­su­de­rin­tus klau­si­mus prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­mis pa­tai­so­mis siū­lo­ma Vy­riau­sy­bės įsta­ty­me nu­ma­ty­ti, kad mi­nis­te­ri­jos Vy­riau­sy­bei tei­kia­mas tei­sės ak­to pro­jek­tas, su­si­jęs su ke­lių ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ja, iki po­sė­džio ga­li bū­ti ne­de­ri­na­mas su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, kai jis tei­kia­mas ka­ro, ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties, mo­bi­li­za­ci­jos, eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos me­tu ar kai tei­sės ak­to pro­jek­tu bū­ti­na ne­ati­dė­lio­ti­nai spręs­ti klau­si­mus, bū­ti­nus vals­ty­bės ka­ri­nės gy­ny­bos ir ki­toms gy­vy­biš­kai svar­bioms vals­ty­bės funk­ci­joms už­ti­krin­ti, ir jei­gu mi­nė­tais at­ve­jais tei­sės ak­to pro­jek­to ne­priė­mi­mas ne­del­siant lem­tų ne­igia­mų pa­sek­mių vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės sau­gu­mui ir sta­bi­lu­mui at­si­ra­di­mą, taip pat kai tei­sės ak­to pro­jek­tu siū­lo­ma skelb­ti ge­du­lą.

KT lie­pą prieš­ta­rau­jan­čia Kons­ti­tu­ci­jai pri­pa­ži­no Vy­riau­sy­bės dar­bo reg­la­men­to nuo­sta­tą, ku­ri lei­džia Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kę pa­pil­dy­ti iš anks­to ne­de­rin­tais klau­si­mais.

Anot KT, „tik įsta­ty­mu ga­li bū­ti nu­ma­ty­ti kons­ti­tu­ciš­kai pa­grįs­ti at­ve­jai, ka­da Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kė ga­li bū­ti pa­pil­do­ma nau­jais, įpras­ta tvar­ka su mi­nis­te­ri­jo­mis ir ki­to­mis Vy­riau­sy­bės įstai­go­mis, su­in­te­re­suo­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis ne­de­rin­tais tei­sės ak­tų pro­jek­tais, nu­ro­dant ati­tin­ka­mus mo­ty­vus (be ki­ta ko, pri­imant spren­di­mus ka­ro ar ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties me­tu, gai­va­li­nės ne­lai­mės at­ve­ju)“.

KT iš­va­dą pa­tei­kė po to, kai per­nai ru­de­nį Vy­riau­sy­bė sku­biai iš sa­vo nu­ta­ri­mo iš­brau­kė vi­są sky­rių, ku­ris reg­la­men­ta­vo ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nas. Tei­sė­sau­ga bu­vo pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, įtar­da­ma ne­tei­sė­tą po­vei­kį nai­ki­nant šį tei­sės ak­tą. Ty­ri­mas nu­trauk­tas, nes ne­ras­ta nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių. Ta­čiau pa­vie­ši­nus ja­me fi­gū­ra­vu­sių po­li­ti­kų ir Vy­riau­sy­bės na­rių po­kal­bių iš­klo­ti­nes, pa­aiš­kė­jo, kad ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo sie­kė Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, ku­ris tuo me­tu pri­klau­sė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai, dėl to jis ne kar­tą skam­bi­no ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui, Vy­riau­sy­bės kanc­le­riui Al­mi­nui Ma­čiu­liui, ki­tiems par­ei­gū­nams.

Tuo me­tu teis­me vy­ko vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo pro­ce­sas dėl Drus­ki­nin­kų cen­tre ant Vi­jū­nė­lės tven­ki­nio kran­to sta­to­mo pra­ban­gaus gy­ve­na­mo­jo na­mo, pra­min­to Vi­jū­nė­lės dva­ru. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė šioms sta­ty­boms bu­vo da­vu­si rei­kia­mus lei­di­mus, o pro­ku­ra­tū­ra sie­kė jas pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­to­mis. Drus­ki­nin­kų me­ras yra pri­pa­ži­nęs, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo da­lies dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mas – nau­din­gas teis­mo pro­ce­se.