Vyriausybė siūlo plėsti gaunančiųjų vaiko pinigus ratą
Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me iš es­mės pri­ta­rė įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui, nu­ma­tan­čiam, kad vai­ko pi­ni­gus nuo sep­ty­ne­rių me­tų ga­lė­tų gau­ti ne tik gau­sios šei­mos, bet ir vi­sos vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos, jei vi­du­ti­nės jų pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės ne­gu 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio (153 eu­rai).

„Teik­si­me šias pa­tai­sas Sei­mui, siū­ly­da­mi plės­ti gau­nan­čių­jų vai­ko pi­ni­gus ra­tą. Įsi­ga­lio­jus Vy­riau­sy­bės siū­lo­moms pa­tai­soms, nuo ki­tų me­tų į vai­ko pi­ni­gus po to, kai vai­kui su­ei­na sep­ty­ne­ri me­tai, ga­lės pre­ten­duo­ti ir tos šei­mos, ku­rio­se au­ga vie­nas ar du vai­kai“, – sa­ko Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Kaip pra­ne­ša lrv.lt, šiuo me­tu į iš­mo­ką vai­kui vai­kams nuo sep­ty­ne­rių me­tų šei­mos ga­li pre­ten­duo­ti tik tuo at­ve­ju, jei au­gi­na tris ar dau­giau vai­kų. Iš­mo­ka vai­kui pri­klau­so, jei vi­du­ti­nės šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės ne­gu 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio (153 eu­rai).

Nu­ma­to­ma, kad 2016 me­tais iš vi­so iš­mo­ką vai­kui gaus apie 80,9 tūkst. vai­kų, o pri­ta­rus siū­lo­moms nuo­sta­toms, iš­mo­ką vai­kui pa­pil­do­mai gau­tų dar apie 54,5 tūkst. vai­kų, iš vi­so – apie 135,4 tūkst. vai­kų. Pa­tai­so­mis įgy­ven­din­ti per me­tus rei­kė­tų apie 8,2 mln. eu­rų.

Iš­mo­kos vai­kui dy­dis pri­klau­so nuo vai­ko am­žiaus: nuo gi­mi­mo iki dve­jų me­tų am­žiaus ski­ria­ma 28,5 eu­ro dy­džio iš­mo­ka, o vy­res­niems vai­kams – 15,2 eu­ro.