Vyriausybė sieks „šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus“
Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nę mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių 2015–2021 me­tų prog­ra­mą.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­je prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta, kad 2021 me­tais Lie­tu­vo­je mo­te­rys tu­rė­tų su­da­ry­ti 20 proc. spren­di­mų pri­ėmė­jų ir ei­nan­čių aukš­čiau­sias par­ei­gas va­do­vų (2014 me­tais šis ro­dik­lis bu­vo 19,24 proc.), o mo­te­rų ir vy­rų al­gų skir­tu­mas per še­še­rius me­tus tu­rė­tų su­ma­žė­ti 0,05 proc. punk­to - nuo 12,5 iki 12,45 pro­cen­to.

Prog­ra­ma nu­ma­to­ma siek­ti „nuo­sek­liai, komp­lek­siš­kai ir sis­te­min­gai vi­so­se sri­ty­se ska­tin­ti mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bę, ša­lin­ti mo­te­rų ir vy­rų pa­dė­ties skir­tu­mus“.

„De­mo­kra­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je pri­imant spren­di­mus tu­ri da­ly­vau­ti tiek mo­te­rys, tiek vy­rai ir abie­jų ly­čių in­te­re­sams tu­ri bū­ti vie­no­dai at­sto­vau­ja­ma. Su­ba­lan­suo­tas abie­jų ly­čių at­sto­va­vi­mas pri­imant spren­di­mus yra ne tik mo­te­rų ir vy­rų tiks­lų bei in­te­re­sų įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nė, bet ir svar­bus mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bės įgy­ven­di­ni­mo ro­dik­lis. Ta­čiau mo­te­rų skai­čius dar ne­pa­kan­ka­mas pri­imant eko­no­mi­nius ir po­li­ti­nius spren­di­mus, ei­nant aukš­čiau­sias par­ei­gas vals­ty­bės tar­ny­bo­je, vers­le, ypač bir­ži­nių bend­ro­vių val­dy­bo­se, moks­lo, dip­lo­ma­ti­jos, ži­niask­lai­dos sri­ty­se“, - sa­ko­ma prog­ra­mo­je.

Jo­je ke­lia­mas už­da­vi­nys ska­tin­ti mo­te­rų mo­ty­va­ci­ją ir ge­bė­ji­mus da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus bei kur­ti mo­te­rų kar­je­rai pa­lan­kią ap­lin­ką.

Taip pat nu­sta­ty­tas tiks­las, kad smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo va­do­vų mo­te­rų 2021 me­tais bū­tų 30 proc., 2013 me­tais jų bu­vo 26 pro­cen­tai.

Tarp prog­ra­mos pro­jek­te apib­rėž­tų ly­gy­bės ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų - ir „vi­suo­me­nės da­lis, tei­gia­mai ver­ti­nan­ti ap­si­sau­go­ji­mo nuo ne­pla­nuo­to nėš­tu­mo ga­li­my­bių prie­ina­mu­mą“: vals­ty­bė nu­ma­to siek­ti, kad taip ma­nan­čių iki 2021 me­tų bū­tų 50 pro­cen­tų.

Be to, bus sie­kia­ma di­din­ti vy­rų, pa­si­rin­ku­sių aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, da­lį iki 44 pro­cen­tų. 2021 me­tais (pra­ėju­siais moks­lo me­tais įgy­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą sie­kė dau­giau mer­gi­nų nei vai­ki­nų - pa­vyz­džiui, ba­ka­lau­ro stu­di­jas bai­gė 62,7 proc. mer­gi­nų ir 37,3 proc. vai­ki­nų).

Kai­rio­sios vi­suo­me­ni­nin­kės, Ly­gių ga­li­my­bių plė­tros cen­tro dar­buo­to­jos Mar­ga­ri­tos Jan­kaus­kai­tės tei­gi­mu, prog­ra­ma nu­ma­to „la­bai ne­di­de­lį pos­tū­mį ly­gy­bės link“ ir jį ver­ti­na „a­be­jo­ti­nais in­di­ka­to­riais“.

„Da­bar pa­žiū­rė­jus į iš­kel­tus tiks­lus su­si­da­ro toks įspū­dis, kad daug­maž ži­no­ma, ko­kia yra si­tua­ci­ja, ir par­odo­mas kaž­koks au­gi­mas, dėl ku­rio la­bai per­sis­teng­ti ne­rei­kė­tų“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė M.Jan­kaus­kai­tė.

„Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į tiks­lą ska­tin­ti ly­čių as­pek­to in­teg­ra­vi­mą, tai, tar­ki­me, to­kių da­ly­kų kaip mo­te­rų ar vy­rų pa­ti­krų (nuo vė­žio) skai­čius at­ro­do kaip iš ki­tos ope­ros. Ar­ba kai pa­sa­ko­ma, kad vi­suo­me­nės in­for­muo­tu­mas ap­lin­kos ap­sau­gos klau­si­mais pa­sieks 64 proc., aš iš vi­so ne­sup­ran­tu, ką tai bend­ro tu­ri su ly­čių as­pek­to in­teg­ra­vi­mu“, - svars­tė ji.

M.Jan­kaus­kai­tė tei­gė, kad to­kia prog­ra­ma ga­lė­tų bū­ti pa­tei­si­na­ma ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je, kai dar „ne­bu­vo ge­rai su­pran­ta­ma ly­gy­bės są­vo­ka“.

Anot Ly­gių ga­li­my­bių plė­tros cen­tro dar­buo­to­jos, to­kie už­mo­jai kaip bend­ras at­ly­gi­ni­mų at­otrū­kio su­ma­žė­ji­mas 0,05 proc. punk­to ga­li bū­ti pa­siek­tas ir dėl sa­vai­mi­nių po­ky­čių.

„Mes ži­no­me, kad Lie­tu­vo­je di­džiau­sias at­ly­gi­ni­mų at­otrū­kis yra fi­nan­sų sek­to­riu­je, tai tu ir tu­ri kel­ti sau tiks­lą dėl tų sek­to­rių, ku­rie yra ypač prob­le­miš­ki, orien­tuo­tis, kad ten bū­tų ma­žiau“, - pa­brė­žė ji.