Vyriausybė Seimui tinginiauti neleis
Kol Sei­mas pur­tė­si ne­ei­li­nės se­si­jos, Vy­riau­sy­bė su­ri­kia­vo pa­va­sa­rio dar­bus. Ko­vo 10-ąją su­si­rink­sian­čiam Sei­mui ke­ti­na­ma pa­teik­ti per ke­tu­ris šim­tų tei­sės ak­tų pro­jek­tų.

Vy­riau­sy­bė ei­li­nį kar­tą nu­si­tei­ku­si Sei­mą už­vers­ti dar­bais. Nors eks­per­tai ne kar­tą įspė­jo, kad par­la­men­ta­rai to­kios gau­sos pro­jek­tų su­virš­kin­ti ne­pa­jėgs, su­val­dy­ti mi­nis­te­ri­jų troš­ki­mo dirb­ti ne­ga­li net Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai iš vi­so siū­lo­ma 399 tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Tai – du ar net tris kar­tus dau­giau nei Sei­mas ga­li pri­im­ti.

Sei­mo opo­zi­ci­ja ne kar­tą kal­ti­no Vy­riau­sy­bę ne­veik­lu­mu, lė­ta­pė­diš­ku­mu, idė­jų trū­ku­mu, o tam ti­krais at­ve­jais – kom­pe­ten­ci­jos sto­ka. Opo­zi­cio­nie­rių nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­jų tei­kia­mi pro­jek­tai – tech­ni­nės pa­tai­sos, ne­tu­rin­čios įta­kos įstri­gu­sioms es­mi­nėms struk­tū­ri­nėms per­mai­noms.

Ne­spė­ja parengti

Per­nai pa­va­sa­rio se­si­jo­je Sei­mas pri­ėmė 315 tei­sės ak­tų, iš jų – 229 įsta­ty­mų pro­jek­tus. Vy­riau­sy­bės da­lis – 114 teik­tų do­ku­men­tų. Ru­dens se­si­jos me­tu Sei­mas pri­ėmė 449 tei­sės ak­tus, dau­giau­sia – 376 – įsta­ty­mų pro­jek­tus. Vy­riau­sy­bės in­dė­lis – 263 įsta­ty­mų pro­jek­tai (122 bu­vo su­si­jęs su eu­ro įve­di­mu).

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir ste­bė­se­nos sky­rius at­krei­pė dė­me­sį, kad į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­mą mi­nis­te­ri­jos siū­lo įtrauk­ti ne­pro­por­cin­gai daug iš vi­so per šiuos me­tus pla­nuo­ja­mų pri­im­ti tei­sės ak­tų – net 82 proc. To­dėl ky­la pa­vo­jus, kad pro­jek­tai bus par­eng­ti lai­ku. Pa­vyz­džiui, 2014 me­tų par­la­men­to pa­va­sa­rio se­si­jai mi­nis­te­ri­jos ne­pa­tei­kė dau­giau kaip pu­sės pla­nuo­tų nau­jų pro­jek­tų (101), ru­dens se­si­jai - 33 proc. (112).

Trūks­ta koor­di­na­ci­jos

Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir ste­bė­se­nos sky­rius taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad to pa­ties įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tus mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­ja pa­teik­ti mė­ne­sio ar dvie­jų in­ter­va­lu. Pa­vyz­džiui, ge­le­žin­ke­lio trans­por­to ko­dek­so pa­kei­ti­mai pla­nuo­ja­mi 4, Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gos įsta­ty­mo – 3, Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai – 3, Dar­bo ko­dek­so – 2 kar­tus ir pa­na­šiai. “Daž­nas įsta­ty­mų kei­ti­mas ne­už­ti­kri­na sis­te­mi­nio po­žiū­rio, taip pat su­ke­lia ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą”, - kons­ta­tuo­ja eks­per­tai. Jų nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­jo­se tu­rė­tų bū­ti pa­skir­ti už tei­sė­kū­ros pro­ce­so ana­li­zę ir tei­sė­kū­rą at­sa­kin­gi pa­da­li­niai. “Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai tas pats įsta­ty­mo pro­jek­tas iš vie­nos se­si­jos į ki­tą ke­lia­mas du ar tris kar­tus, nes ne­spė­ja­ma jo par­eng­ti”, - pa­ste­bi eks­per­tai. Jų nuo­mo­ne, da­lį pa­va­sa­rio se­si­jo­je pla­nuo­ja­mų svars­ty­ti pro­jek­tų ga­li­ma bū­tų nu­kel­ti į ru­de­nį.

Są­ra­šas pa­gal prioritetus

Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai Vy­riau­sy­bė siū­lo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis ke­ti­na­ma nu­sta­ty­ti lanks­tų dar­bo lai­ką, at­lei­di­mą iš dar­bo, įspė­ji­mą apie dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mą ir ki­tas dar­bo san­ty­kių ir so­cia­li­nio drau­di­mo nuo­sta­tas. Taip pat pla­nuo­ja­ma op­ti­mi­zuo­ti var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gą kon­so­li­duo­jant Vals­ty­bi­nę var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, Vals­ty­bi­nę ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­ją prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos me­tro­lo­gi­jos ins­pek­ci­ją. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja teiks teis­mų reor­ga­ni­za­vi­mo pro­jek­tą, ku­riuo bus siū­lo­ma su­ma­žin­ti apy­lin­kių ir apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų, kaip sa­va­ran­kiš­kų ins­ti­tu­ci­jų, skai­čių. Įgy­ven­din­da­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą ši mi­nis­te­ri­ja taip pat siū­lys Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jos su­teik­tų Sei­mui tei­sę ne­skelb­ti re­fe­ren­du­mo, jei šiam pa­teik­tas klau­si­mas ne­ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja nu­ma­tė re­for­muo­ti vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų sis­te­mą. Ke­ti­na­ma nu­sta­ty­ti aiš­kes­nį ry­šį tarp mo­kė­tų įmo­kų ir gau­na­mų iš­mo­kų. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­si­ry­žu­si su­pap­ras­tin­ti me­di­ci­nos pra­kti­kos li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo tvar­ką. Tei­gia­ma, kad Sei­mui tei­kia­mi pro­jek­tai ati­tin­ka 2015 me­tų Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­tus pri­ori­te­tus.