Vyriausybė Seimui teiks galutinį 2017 metų biudžeto variantą
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį pa­sku­ti­nį kar­tą aps­vars­tys par­la­men­ta­rų pa­teik­tus pa­siū­ly­mus ki­tų me­tų biu­dže­tui ir teiks ga­lu­ti­nį 2017 me­tų biu­dže­to va­rian­tą Sei­mui.

Vie­nas iš ak­tua­liau­sių klau­si­mų – pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui pra­tę­si­mui iki 2017 me­tų bir­že­lio rei­ka­lin­gų 32 mln. eu­rų sky­ri­mas iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros fon­do.

Iš pra­džių mi­nė­ta su­ma ki­tų me­tų biu­dže­te ne­bu­vo nu­ma­ty­ta, nes bu­vo links­ta­ma leng­va­tos ne­pra­tęs­ti, ta­čiau Sei­mui an­tra­die­nį vis dėl­to nu­spren­dus pra­tęs­ti PVM leng­va­tą cen­tri­niam šil­dy­mui, Vy­riau­sy­bei pa­ves­ta su­ras­ti tam trūks­ta­mas lė­šas.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas taip pat tu­rės aps­vars­ty­ti ki­tus Sei­mo na­rių pa­teik­tus pa­siū­ly­mus 2017 me­tų biu­dže­tui, ta­čiau įpras­tai dau­gu­ma jų bū­na at­me­ta­mi.