Vyriausybė retins biurokratijos brūzgyną
Vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das kar­pan­ti Vy­riau­sy­bė nu­si­tei­ku­si ap­ma­žin­ti ir val­di­nin­kų skai­čių. Ta­čiau opo­zi­ci­ja su­skai­čia­vo, kad bū­tent da­bar­ti­nė val­džia per ke­le­rius me­tus ge­ro­kai iš­pū­tė biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą.

Ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­tas 5 proc. ma­žes­nis fi­nan­sa­vi­mas vals­ty­bės val­dy­mui. Krei­pia­mi žvilgs­niai ir į pa­sta­rai­siais me­tais ge­ro­kai ūg­te­lė­ju­sį vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių. Svars­tant Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą 2013 me­tų vie­šo­jo sek­to­riaus at­as­kai­tą, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­pra­šė mi­nis­te­ri­jų at­lik­ti iš­sa­mią ana­li­zę ir įver­tin­ti, ar joms pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų skai­čius nė­ra per di­de­lis.

Ta­čiau opo­zi­ci­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad Vy­riau­sy­bės žo­džiai pra­si­len­kia su veiks­mais. Su­skai­čiuo­ta, kad per dve­jus šio mi­nis­trų ka­bi­ne­to dar­bo me­tus vals­ty­bės tar­nau­to­jų ša­ly­je pa­dau­gė­jo dau­giau nei tūks­tan­čiu.

Val­di­nin­kas – ne blogis

A. But­ke­vi­čius nu­ro­dė mi­nis­te­ri­joms joms pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se įver­tin­ti vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­čių tar­nau­to­jų funk­ci­jas, ko­kią nau­dą ar re­zul­ta­tą jie pa­sie­kia, ar jų skai­čius yra pa­kan­ka­mas, o gal per di­de­lis. Taip pat aps­kai­čiuo­ti, kiek dau­giau ar ma­žiau at­siei­tų tam ti­krų pa­slau­gų pir­ki­mas „iš ša­lies“.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis su­tin­ka, kad ad­mi­nis­tra­vi­mo apa­ra­tą rei­kia ma­žin­ti, ta­čiau per­ne­lyg ne­įsi­jaus­ti – be vals­ty­bės tar­nau­to­jų ne­bus vals­ty­bės val­dy­mo. „Val­di­nin­kas nė­ra blo­gis. Tai yra vals­ty­bei rei­ka­lin­ga la­bai svar­bi veik­los sri­tis“, - pa­žy­mė­jo jis.

Per­ne­lyg išsipūtęs

Pa­sak Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Va­len­ti­no Bu­kaus­ko, val­di­nin­kų skai­čiaus di­na­mi­ka nuo­lat do­mi­si ir par­la­men­ta­rai. Jis ma­to ne­ma­žai re­zer­vų vie­ša­jam sek­to­riui pa­sis­paus­ti. „Tu­ri­me su­sis­kai­čiuo­ti, kiek mū­sų vals­ty­bės tar­ny­bo­je yra dar­buo­to­jų, ko­kio­se sri­ty­se jie dir­ba, ar nė­ra mi­nis­te­ri­jų dub­lia­vi­mo­si. Ma­to­me, kad re­gio­ni­nė po­li­ti­ka vyk­do­ma ke­lio­se mi­nis­te­ri­jo­se. Ko­dėl to ne­ga­li ad­mi­nis­truo­ti vie­na ins­ti­tu­ci­ja? Taip ir su­tau­py­tu­me, ir vi­suo­me­nė aiš­kiai ži­no­tų, kur kreip­tis. Esa­me ne­di­de­lė vals­ty­bė, ta­čiau vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo sri­ty­je esa­me per­ne­lyg iš­si­pū­tę“, - įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

V. Bu­kaus­kas pa­ste­bi, kad vals­ty­bės val­dy­mo apa­ra­tas pu­čia­si. Kaip pa­vyz­dį jis pa­tei­kė 2014-2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą ad­mi­nis­truo­sian­čio­se ins­ti­tu­ci­jo­se dygs­tan­čias nau­jas dar­bo vie­tas. „Pui­kiai ži­no­me, kad no­rint pa­tek­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą vyks­ta ži­nių, ge­bė­ji­mų, kom­pe­ten­ci­jos pa­ti­kri­ni­mas, rei­kia tu­rė­ti ne­prie­kaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją, tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą, mo­kė­ti už­sie­nio kal­bų. O šio­je vie­to­je žmo­nės pri­ima­mi pa­gal dar­bo su­tar­tis ir ne­aiš­ku, ko­kios re­pu­ta­ci­jos, kom­pe­ten­ci­jos. Kar­tu at­si­ran­da lė­šų jiems to­bu­lin­tis: rašt­ve­dy­bą, kal­bų mo­kė­ji­mą ir t. t.“, - pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras.

Gra­žūs ke­ti­ni­mai neįtikina

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius skep­tiš­kai ver­ti­na Vy­riau­sy­bės dek­la­ruo­ja­mą sie­kį op­ti­mi­zuo­ti biu­ro­kra­ti­nį apa­ra­tą. Anot jo, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to duo­me­nys ro­do, kad šis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas „at­kū­rė“ dau­giau nei pu­sę kri­zės me­tais su­ma­žin­to tar­nau­to­jų skai­čiaus.

A. Ku­bi­liaus tei­gi­mu, 2008-2012 me­tais jo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė vie­šą­jį sek­to­rių su­ma­ži­no 1752 val­di­nin­kais. O da­bar­ti­nė val­džia per pu­sę ka­den­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių pa­di­di­no 1142. „Pra­dė­ję dar­bą Vy­riau­sy­bė­je 2009 me­tais ra­do­me dau­giau nei 30 tūkst. vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Jų skai­čius per pra­ėju­sių so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bių, dir­bu­sių 2004-2008 me­tais, val­dy­mo me­tus bu­vo iš­au­gęs be­veik 10 tūks­tan­čių. Per ket­ve­rius mū­sų Vy­riau­sy­bės val­dy­mo me­tus šį skai­čių pa­vy­ko su­ma­žin­ti ir sta­bi­li­zuo­ti, ta­čiau da­bar ma­to­me, kad A. But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė vėl spar­čiai au­gi­na vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių. Tad ma­to­me pa­si­kar­to­jan­čią ten­den­ci­ją ir po­li­ti­nės va­lios sty­gių efek­ty­vin­ti vals­ty­bės tar­ny­bą“, - pik­ti­no­si A. Ku­bi­lius.

Trūks­ta ambicijų

Pro­fe­so­rius Ri­man­tas Rudz­kis ma­no, kad ne­ver­tė­tų la­bai triukš­mau­ti dėl val­di­nin­kų pa­dau­gė­ji­mo dau­giau nei tūks­tan­čiu. Juo­lab kad tai grei­čiau­siai pa­aiš­ki­na­ma vy­ku­siu pir­mi­nin­ka­vi­mu ES Ta­ry­bai. Ta­čiau jis pa­žy­mi, kad aps­kri­tai vie­ša­sis sek­to­rius Lie­tu­vo­je yra ge­ro­kai per di­de­lis. Pa­gal nau­jau­sius užim­tu­mo ty­ri­mus, ja­me dir­ba per 320 tūkst. dar­buo­to­jų, kai iš vi­so dir­ban­čių žmo­nių yra apie 1,3 mi­li­jo­no. „Va­di­na­si, ket­vir­ta­da­lis žmo­nių dir­ba vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Aiš­ku, kad tai yra per daug, juk jis iš­lai­ko­mas iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Jis yra per di­de­lis, nes pas mus ga­na spar­čiai ma­žė­ja gy­ven­to­jų“, - aiš­ki­no R. Rudz­kis.

Anot jo, bū­ti­na re­for­ma. Pa­lan­kiau­sias lai­kas pert­var­kai bu­vo kri­zės me­tai. R. Rudz­kis pri­mi­nė, kad prieš ke­le­rius me­tus šio­je sri­ty­je itin daug nu­vei­kė Lat­vi­ja. Tuo­me­tė mū­sų ša­lies Vy­riau­sy­bė apie tai esą dau­giau šne­kė­jo, nei rea­liai kei­tė pa­dė­tį.

R. Rudz­kis ne­ma­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu šio­je sri­ty­je ga­li bū­ti pa­siek­tas pro­ver­žis. „Ne­si­ti­kiu, nes tai rei­ka­lau­ja la­bai di­de­lės po­li­ti­nės va­lios. Daž­niau­siai tai bū­na ne­po­pu­lia­rūs spren­di­mai, o Lie­tu­va nuo­lat iš­gy­ve­na ko­kių nors rin­ki­mų – sa­vi­val­dy­bių, Sei­mo, pre­zi­den­to – me­tus. Be to, šiuo me­tu vals­ty­bės fi­nan­sų būk­lė ga­na ge­ra: mo­kes­čiai su­ren­ka­mi, biu­dže­tas vyk­do­mas, sko­la ma­žė­ja – si­tua­ci­ja nė­ra tra­giš­ka, ga­li­ma gy­ven­ti. Tie­siog tiek anks­tes­nei, tiek da­bar­ti­nei val­džiai trūks­ta am­bi­cin­ges­nių tiks­lų iš ti­kro re­for­muo­ti ša­lį, kad pa­dė­tų pa­ma­tus spar­čiai vals­ty­bės plė­trai, pa­di­dė­tų jos pres­ti­žas, pa­ge­rė­tų pa­slau­gų ko­ky­bė“, - įsi­ti­ki­nęs R. Rudz­kis.