Vyriausybė rengiasi dviejų tarnybų „tuoktuvėms“
Nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė grįž­ta prie su­ma­ny­mo į vie­ną da­ri­nį su­jung­ti dvi fi­nan­sais be­si­rū­pi­nan­čias ša­lies ži­ny­bas. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus to­kią idė­ją siū­lė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, prieš tre­jus gai­vi­no so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas. Abi ini­cia­ty­vos bu­vo ne­re­zul­ta­ty­vios.

Apie ke­ti­ni­mus Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bą (FNTT) pri­jung­ti prie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) pra­kal­bo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas. Jo tei­gi­mu, šių ins­ti­tu­ci­jų jun­gi­mo ter­mi­nai bus nu­ma­ty­ti spe­cia­lio­je prog­ra­mo­je, ku­rią ža­da­ma par­eng­ti pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį.

Po­li­ti­kai su­ta­ria, kad pla­nuo­ja­ma pert­var­ka tu­ri ra­cio­na­lu­mo grū­dą, bet ne­ži­no­da­mi de­ta­lių su­si­lai­ko nuo iš­sa­mes­nių ver­ti­ni­mų. Jų tei­gi­mu, svar­biau­sia, kad to­kia jung­ti­nė ins­ti­tu­ci­ja bū­tų skaid­ri ir ge­rai dirb­tų.

Eimutis Misiūnas

Par­engs prog­ra­mą

Anot Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do­vo E. Mi­siū­no, šiuo me­tu ren­gia­ma Vie­šą­jį sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų ge­ro­vės prog­ra­ma, ku­rio­je, be ki­ta ko, ir bus nu­ma­ty­ta, ka­da ir kaip FNTT bus pri­jung­ta prie VMI. Aiš­ki­na­ma, kad pert­var­kos rei­kia sie­kiant di­din­ti veik­los efek­ty­vu­mą ir ma­žin­ti iš­lai­das.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Bas­tys sa­kė pa­si­gen­dan­tis pla­tes­nės dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu. „Ta­čiau ra­cio­na­lu­mo ma­tau. Juk kar­tais VMI at­lie­ka tą pa­tį dar­bą ir vyk­do pa­na­šias funk­ci­jas, kaip ir FNTT“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Vy­tau­to Ba­ko tei­gi­mu, no­rint sėk­min­gai ko­vo­ti su fi­nan­si­niais nu­si­kal­ti­mais bū­ti­na kon­so­li­duo­ti žval­gy­bos funk­ci­jas.

„Da­bar tu­ri­me de­vy­nis žval­gy­bos su­bjek­tus. Aki­vaiz­du, kad tiek jų Lie­tu­vai – per daug. Žval­gy­ba – vie­nas bran­giau­sių įran­kių pa­sau­ly­je. Žmo­nės, tech­ni­ka, pa­tir­tis kai­nuo­ja la­bai daug“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. To­dėl pir­miau­sia, jo nuo­mo­ne, bū­ti­na su­telk­ti iš­skai­dy­tus pa­jė­gu­mus, kar­tu su­jun­giant mi­nė­tų ži­ny­bų ad­mi­nis­tra­ci­ją, per­so­na­lą, lo­gis­ti­ką.

„Tos ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­ri už­siim­ti joms ne­bū­din­ga veik­la, pa­vyz­džiui, vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus. Taip tau­py­tu­me vals­ty­bės pi­ni­gus. Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ne­pa­jė­gios at­sa­ky­ti į da­bar­ti­nius iš­šū­kius, nes „žu­li­kai“ da­bar ne gat­vė­se šau­do, o tu­ri bran­giai mo­ka­mus ad­vo­ka­tus, sche­mas, įran­gą. Tam rei­kia vi­siš­kai ki­to­kio at­sa­ko“, – kal­bė­jo V. Ba­kas.

Ar FNTT bus jun­gia­ma su VMI, ar su po­li­ci­ja, ar bus ras­tas ki­tas va­rian­tas, NSGK va­do­vo žo­džiais, spręs prem­je­ras su vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru. Pa­čiam par­la­men­ta­rui ši prob­le­ma la­biau­siai rū­pin­ti „žval­gy­bi­niu kam­pu“.

Svar­biau­sia, kad dirbtų

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, bu­vu­sio FNTT va­do­vo li­be­ra­lo Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas yra ra­cio­na­lus. Vis dėl­to po­li­ti­kas vy­lė­si, kad spren­di­mas bus pri­im­tas ge­rai iš­ana­li­za­vus pa­dė­tį.

„To­kį pa­tį mo­de­lį tu­ri lat­viai. Ten vie­na ins­ti­tu­ci­ja vie­ni­ja mui­ti­nę, mo­kes­čių ins­pek­ci­ją ir fi­nan­sų po­li­ci­ją“, – pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras. Anot jo, ne­ži­nant dau­giau de­ta­lių, su­nku ką nors pa­sa­ky­ti apie bū­si­mą da­ri­nį. „La­bai pa­lai­ky­čiau at­ski­ro su­bjek­to Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos sis­te­mo­je idė­ją. Ta­čiau svar­biau­sia, kad tai bū­tų dir­ban­ti ir skaid­ri ins­ti­tu­ci­ja. O ku­riai mi­nis­te­ri­jai pri­klau­sys, jau ne toks svar­bus klau­si­mas“, – dės­tė Sei­mo na­rys. Kar­tu jis sa­kė ma­tan­tis daug ga­li­my­bių op­ti­mi­zuo­ti pa­čios vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos veik­lą.

Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, bu­vu­sios fi­nan­sų mi­nis­trės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės nuo­mo­ne, FNTT ir VMI su­jun­gi­mas – įsi­vaiz­duo­ja­mas da­ly­kas. Ta­čiau, pa­sak po­li­ti­kės, ties­mu­kai FNTT prie VMI ne­pri­jung­si, nes tam ti­kras šios tar­ny­bos funk­ci­jas tu­rės pe­rim­ti ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. „To­kių ti­krai yra. Bet ar tos ins­ti­tu­ci­jos tas funk­ci­jas ti­krai at­liks ge­riau nei FNTT, spė­lio­ti ne­sii­mu. Tuo­met rei­kė­tų jas su­stip­rin­ti spe­cia­lis­tais. Per tiek me­tų, kiek eg­zis­tuo­ja, FNTT įgi­jo spe­cia­li­za­ci­ją. Pa­vyz­džiui, ne­ži­nau, ko­kia ins­ti­tu­ci­ja tu­ri spe­cia­lis­tų, ku­rie pro­fe­sio­na­liai už­siim­tų pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­ja. Bet jei įdir­bį ir ži­nių, tarp­tau­ti­nių ry­šių tu­rin­tys spe­cia­lis­tai pe­rei­tų dirb­ti į nau­ją struk­tū­rą, koks skir­tu­mas, ko­kia ins­ti­tu­ci­ja šias funk­ci­jas at­liks“, – kal­bė­jo I. Ši­mo­ny­tė.

Kęstutis Jucevičius

No­rė­tų savarankiškumo

FNTT di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius tei­gė svei­ki­nan­tis idė­ją, kad FNTT bū­tų pa­val­di ne VRM, o Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. Jis pri­mi­nė, kad Lie­tu­va yra vie­nin­te­lė Eu­ro­pos vals­ty­bė, ku­rio­je to­kia tar­ny­ba pri­klau­so VRM.

Anot K. Ju­ce­vi­čiaus, FNTT dau­giau­sia bend­ra­dar­biau­ja su VMI, mui­ti­ne ir jos kri­mi­na­li­ne tar­ny­ba. „E­sa­me at­sa­kin­gi už vals­ty­bės fi­nan­sus, ser­gim, kad ne­bū­tų grobs­to­mos lė­šos. To­dėl lo­giš­ka, kad FNTT bū­tų pa­val­di Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė tar­ny­bos va­do­vas.

Jo nuo­mo­ne, la­bai dis­ku­tuo­ti­nas tik vie­nas klau­si­mas – ar FNTT rei­kia su­jung­ti su VMI, ar FNTT ga­lė­tų bū­ti sa­va­ran­kiš­ka įstai­ga prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos. „Šio­je dis­ku­si­jo­je yra ar­gu­men­tų ir „už“, ir „prieš“. Bet čia jau po­li­ti­kų spren­di­mas“, – pa­žy­mė­jo K. Ju­ce­vi­čius.

Jis ti­ki­no apie nu­ma­to­mą pert­var­ką su­ži­no­jęs tik iš ži­niask­lai­dos, jo­kiuo­se ap­ta­ri­muo­se bei dis­ku­si­jo­se šiuo klau­si­mu ne­da­ly­va­vęs. K. Ju­ce­vi­čiaus ma­ny­mu, FNTT pa­val­du­mą ga­li­ma bū­tų pa­keis­ti per me­tus. Ta­čiau jau da­bar rei­kė­tų im­tis dar­bų, nes vyk­dant pert­var­ką rei­kės pa­keis­ti ne­ma­žai įsta­ty­mų.

FNTT įkur­ta 2002 me­tais, kai bu­vo pert­var­ky­tas Mo­kes­čių po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Šiuo me­tu FNTT dir­ba 347 dar­buo­to­jai, iš jų – 189 sta­tu­ti­niai par­ei­gū­nai, 111 vals­ty­bės tar­nau­to­jų, o 47 dar­buo­to­jai dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis.

Už­mo­jų netrūko

Ini­cia­ty­vą su­jung­ti FNTT ir VMI dar 2010 me­tų sau­sį bu­vo iš­kė­lu­si pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė. Tuo­me­ti­nė kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė ža­dė­jo šį su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti, ta­čiau pa­ža­do ne­te­sė­jo.

2014 me­tais prie tar­ny­bų su­jun­gi­mo idė­jos grį­žo A. But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė. Tuo­met bū­ta siū­ly­mų FNTT jung­ti ne tik su VMI, bet ir su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

2012-ųjų žie­mą bu­vo ki­lęs va­di­na­ma­sis FNTT va­do­vų skan­da­las. Tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Rai­mun­das Pa­lai­tis už ne­va in­for­ma­ci­jos apie ban­kru­tuo­jan­tį „Sno­ro“ ban­ką at­sklei­di­mą iš par­ei­gų at­lei­do du FNTT va­do­vus – di­rek­to­rių V. Gai­lių ir pa­va­duo­to­ją Vy­tau­tą Gir­ža­dą. Abu par­ei­gū­nai per teis­mus įro­dė iš tar­ny­bos bu­vę at­leis­ti ne­tei­sė­tai. V. Gai­lius į anks­tes­nes par­ei­gas ne­grį­žo – bu­vo iš­rink­tas Sei­mo na­riu, o V. Gir­ža­das FNTT dir­ba iki šiol.