Vyriausybė raginama didinti kultūros darbuotojų atlyginimus
Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te (ŠMKK) šią sa­vai­tę su­tar­ta, kad ki­tą­met tu­ri bū­ti to­liau ke­lia­mi kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, o Vy­riau­sy­bė, pla­nuo­da­ma ki­tų me­tų biu­dže­tą, pri­va­lo nu­ma­ty­ti tam lė­šų.

„Ko­mi­te­tas gal­būt ga­lė­tų kreip­tis į Vy­riau­sy­bę kon­kre­čiai dėl tų mū­sų pra­šo­mų 7,25 mln. eu­rų ki­tiems me­tams, kad iš ti­krų­jų jie bū­tų įtrauk­ti į biu­dže­tą kaip pa­pil­do­mi pi­ni­gai at­ly­gi­ni­mams“, - ŠMKK po­sė­dy­je šią sa­vai­tę pra­šė Vil­niaus aps­kri­ties Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rius Pe­tras Zur­lys.

Ko­mi­te­tas be dis­ku­si­jų šiam pra­šy­mui pri­ta­rė.

„Gal­vo­ju, kad įsi­pa­rei­go­ji­mai, ku­rie bu­vo duo­ti pa­čio­je pra­džio­je - per tre­jus me­tus pa­kel­ti iki tam ti­kro ly­gio - aš ma­nau, kad ko­mi­te­tas lai­ko­si vie­nin­gai ši­tos nuo­mo­nės be jo­kių po­zi­ci­jų ar opo­zi­ci­jų“, - pa­brė­žė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė.

Nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams kel­ti skir­ta 5 mln. eu­rų.

Kul­tū­ri­nin­kų dar­bo už­mo­kes­tis di­din­tas ir 2014 me­tų lie­pą.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas su­da­ro 59 proc. vie­šo­jo sek­to­riaus vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo, Lat­vi­jo­je – 89 proc., o Es­ti­jo­je kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas len­kia vie­šo­jo sek­to­riaus vi­dur­kį ir su­da­ro 102 pro­cen­tus. Vi­du­ti­nis kul­tū­ros dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je sie­kia vi­du­ti­niš­kai 538 eu­rus.