Vyriausybė pritaria pareigūnų algų kėlimui ir tarnybos ilginimui
Vy­riau­sy­bė pri­ta­ria par­ei­gū­nų al­gų kė­li­mui ir tar­ny­bos il­gi­ni­mui, ta­čiau kol kas iki ga­lo ne­ži­no­ma, kaip bus fi­nan­suo­ja­mas pe­rė­ji­mas prie nau­jos par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos.

Pir­ma­die­nį mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pa­si­ta­ri­me pri­ta­rė Sei­me svars­to­mai nau­ja­jai Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to re­dak­ci­jai, ku­ri nu­ma­to nau­ją par­ei­gū­nų ver­ti­ni­mo tvar­ką ir ją su­sie­ja su dar­bo už­mo­kes­čio sky­ri­mu, ta­čiau vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog iš­lie­ka fi­nan­sa­vi­mo prob­le­ma.

„Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pa­čiam sta­tu­tui pri­ta­rė ir tam tei­si­niam reg­la­men­ta­vi­mui, ir ga­li­my­bei pe­rei­ti prie nau­jo dar­bo už­mo­kes­čio bei tam ti­krų nau­jų ga­ran­ti­jų. (Yra) ga­li­my­bė da­ry­ti nau­jas struk­tū­ri­nes re­for­mas, ta­čiau yra vie­nas es­mi­nis „bet“ - dėl pa­pil­do­mo lė­šų po­rei­kio. Šiuo at­ve­ju yra tam ti­kra lė­šų da­lis, ku­ri rei­ka­lin­ga pe­rei­ti prie nau­jos dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos, kaip ko­le­ga fi­nan­sų mi­nis­tras sa­kė, jog bus su­ras­ta, o dėl vi­so ki­to de­rė­si­mės im­da­mie­si ki­tų ir dar ki­tų me­tų biu­dže­tų“, - žur­na­lis­tams po pa­si­ta­ri­mo sa­kė S.Skver­ne­lis.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pro­jek­to nor­moms įgy­ven­din­ti 2016 me­tais pri­reik­tų 21 mln. eu­rų, 2017 me­tais - 17,7 mln. eu­rų.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius žur­na­lis­tas ko­men­ta­vo, jog kol kas dar vyks­ta skai­čia­vi­mai dėl fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių.

„Ma­nau, kad par­ei­gū­nams ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą ir tu­ri bū­ti kei­čia­mas, ir bus kei­čia­mas. Dėl ši­to jo­kių gin­čų nė­ra, bet iš ti­krų­jų rei­kė­tų svars­ty­ti ne vie­nos ar dvie­jų sta­tu­ti­nių įstai­gų, o vi­sos vals­ty­bės tar­ny­bos. Kiek aš su­pra­tau, Vy­riau­sy­bė yra lin­ku­si tą pa­da­ry­ti. Tu­ri­me aps­kai­čiuo­ti sa­vo siū­ly­mus taip, kad jie bū­tų fi­nan­siš­kai įgy­ven­di­na­mi ir kad jie ne­iš­ba­lan­suo­tų ša­lies biu­dže­to“, - tei­gė R.Ša­džius.

S.Skver­ne­lis kal­bė­jo, jog lė­šų bus taip pat ieš­ko­ma įgy­ven­di­nant struk­tū­ri­nes vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos re­for­mas.

„Tu­ri­me ieš­ko­ti, kaip pa­čio­je vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je su­ras­ti pa­pil­do­mas lė­šas, ma­ži­nant val­dy­mo iš­lai­das. Ki­to ke­lio nė­ra. At­si­sa­kant ne­rei­ka­lin­gų funk­ci­jų, bet ne­no­riu ei­ti į de­ta­les. Tie eu­rai šian­dien la­bai rei­ka­lin­gi ir tu­ri bū­ti iš­nau­do­ti mak­si­ma­liai“, - tvir­ti­no mi­nis­tras.

Mi­nis­tras kal­bė­jo, kad par­ei­gū­nų at­sto­vai kol kas ne­tu­ri pa­grin­do pro­tes­tuo­ti, nes ar­ti­miau­siu me­tu su jais vyks dis­ku­si­jos.

„Kiek­vie­na so­cia­liai ak­ty­vi bend­ruo­me­nė tu­ri ga­li­my­bę iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę įsta­ty­mų leis­ti­nais bū­dais. Pro­tes­tais ar ki­to­kiais bū­dais. Aš ma­nau, kad šian­dien nė­ra pa­grin­do ei­ti į gat­ves ir pro­tes­tuo­ti, nes ry­toj tu­ri­me par­ei­gū­nų fo­ru­mą, kur da­ly­vaus vi­sos vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nų at­sto­vai ir ban­dy­si­me dis­ku­tuo­ti, ko­kie po­ky­čiai yra ne­iš­ven­gia­mi“, - tei­gė S.Skver­ne­lis.

Mi­nis­trai pir­ma­die­nį taip pat pri­ta­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pen­ke­riais me­tais il­gin­ti ka­rių ir par­ei­gū­nų tar­ny­bos lai­ką. Pa­gal svars­to­mas ke­lių įsta­ty­mų pa­tai­sas, par­ei­gū­nams ir ka­riams vals­ty­bi­nė pen­si­ja bū­tų ski­ria­ma, kai jie iš­tar­nau­tų 25 ir dau­giau me­tų. Šiuo me­tu nu­sta­ty­tas 20 me­tų ter­mi­nas.

„Su pen­si­jo­mis vis­kas bus ge­rai. Kaip ir nu­ma­tė­me, yra il­gi­na­mas pen­ke­riais me­tais sta­žas, rei­ka­lin­gas par­ei­gū­no pen­si­jai gau­ti, ir vi­siems par­ei­gū­nams, ku­riems rei­kės tar­nau­ti il­giau pa­gal ši­to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą, bus tie pen­ke­ri me­tai kom­pen­suo­ja­mi skai­čiuo­jant ne 1 porc., o 1,5 proc. už tuos iš­tar­nau­tus me­tus. Toks Vy­riau­sy­bės spren­di­mas ir toks įsta­ty­mo pro­jek­tas ke­liaus į Sei­mą“, - par­ei­gū­nų tar­ny­bos il­gi­ni­mo klau­si­mą ko­men­ta­vo S.Skver­ne­lis.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Soš­če­kie­nė žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je kal­bė­jo, jog par­ei­gū­nai nė­ra vi­siš­kai pa­ten­kin­ti tar­ny­bos il­gi­ni­mu, bet di­des­nė pen­si­ja il­giau dir­bu­siems - tei­sin­gas žings­nis.

„Aš ma­nau, kad pen­si­jų įsta­ty­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas. Aiš­ku, par­ei­gū­nų bend­ruo­me­nės ne­la­bai ten­ki­na, nes sta­žas bus pra­tęs­tas nuo 20 iki 25 me­tų, bet tam ti­kra pa­teik­ta VRM iš­ly­ga, kad už 21-25-uo­sius me­tus bū­tų mo­ka­ma po 1,5 proc., tai yra ne­di­de­lis re­ve­ran­sas par­ei­gū­nų bend­ruo­me­nei ir tai yra tei­sin­ga“, - kal­bė­jo L.Soš­če­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, pen­si­jos par­ei­gū­nams Lie­tu­vo­je yra be­ne ma­žiau­sios Eu­ro­pos Są­jun­go­je, be to, svar­bu, kad par­ei­gū­nams pen­si­jos už tar­ny­bą di­dė­tų, nes dau­ge­lis tar­ny­bą bai­gu­sių par­ei­gū­nų ne­su­lau­kia pen­si­nio am­žiaus.

„Pa­si­žiū­rė­jus sta­tis­ti­ką la­bai ma­žai mū­sų bu­vu­sių par­ei­gū­nų su­lau­kia pen­si­ji­nio am­žiaus ir daž­nai ka­da jie iš­ei­na į pen­si­ją 50 me­tų ar vy­res­ni daž­nai jų gy­ve­ni­mo truk­mė yra trum­pes­nė nei 65 me­tai. Pen­si­ja, ku­ri yra nu­ma­to­ma se­nat­vės, dar la­bai to­li (bai­gus tar­ny­bą - BNS), o jei pa­si­žiū­rė­tu­me į da­bar­ti­nį so­cia­li­nį mo­de­lį, tai aps­kri­tai pen­si­nis am­žius bus ne 65, o tur­būt 70 me­tai. Var­gu, ar ti­krai mū­sų sta­tu­ti­niai par­ei­gū­nai to am­žiaus su­lauks“, - sa­kė L.Soš­če­kie­nė.

Abu klau­si­mai pa­pil­do­mai bus svars­to­mi Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je tre­čia­die­nį.

Par­ei­gū­nų tar­ny­bos il­gi­ni­mas ga­lio­tų vi­daus rei­ka­lų, vals­ty­bės sau­gu­mo, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ar jam pa­val­džių įstai­gų ir vals­ty­bės įmo­nių, mui­ti­nės sis­te­mos par­ei­gū­nams. Siū­lo­ma, jog už dvi­de­šim­tuo­sius tar­ny­bos me­tus pa­pil­do­mai bū­tų mo­ka­ma po 1 proc. par­ei­gū­no ar ka­rio gau­to dar­bo už­mo­kes­čio, už dvi­de­šimt pir­mus - dvi­de­šimt penk­tus tar­ny­bos me­tus - po 1,5 proc. šio dar­bo už­mo­kes­čio, už dvi­de­šimt šeš­tus ir kiek­vie­nus pa­skes­nius tar­ny­bos me­tus - po 1 proc. šio dar­bo už­mo­kes­čio.