Vyriausybė pritaria apie pareigūnų korupciją pranešusių asmenų garantijoms
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­siū­lė Sei­mui pri­im­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios už­ti­krin­tų kon­fi­den­cia­lu­mą as­me­nims, pra­ne­šu­siems apie par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų ko­rup­ci­ją ar nu­si­žen­gi­mus.

Siū­lo­mos pa­tai­sos įpa­rei­go­tų ins­ti­tu­ci­jas, ga­vu­sias pra­ne­ši­mą apie vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų ko­rup­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, už­ti­krin­ti pra­ne­šė­jo as­mens duo­me­nų ap­sau­gą.

Pa­tai­sos taip pat nu­ma­to, kaip tai už­ti­krin­ti ir ad­mi­nis­tra­ci­nės by­los ar ad­mi­nis­tra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­so me­tu. Apie ko­rup­ci­ją pra­ne­šę liu­dy­to­jai bū­tų apk­lau­sia­mi ki­tiems pro­ce­so da­ly­viams ne­da­ly­vau­jant, liu­dy­to­jų par­ody­mai bū­tų fik­suo­ja­mi apk­lau­sos pro­to­ko­le ar­ba da­rant gar­so ir vaiz­do įra­šą su­da­rius akus­ti­nes ir vaiz­di­nes kliū­tis nu­sta­ty­ti apk­lau­sia­mo­jo as­mens ta­pa­ty­bę.

Vy­riau­sy­bė pa­žy­mi, kad ano­ni­mi­nių liu­dy­to­jų par­ody­mai ne­ga­li bū­ti vie­nin­te­liai ir le­mia­mi, ku­rie pa­grįs­tų teis­mo spren­di­mus.

Ji ti­ki­si, kad šios pa­tai­sos tu­rės tei­gia­mos įta­kos ko­vai su ko­rup­ci­ja.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se yra įtvir­tin­tos nuo­sta­tos dėl nu­ken­tė­ju­sių­jų ir liu­dy­to­jų ano­ni­miš­ku­mo tik bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ pro­jek­tų va­do­vas Ka­ro­lis Gra­nic­kas kri­ti­kuo­ja tai, kad pa­gal siū­lo­mą įsta­ty­mą as­me­nys, ku­rie no­ri iš­lik­ti ano­ni­mais, pra­neš­da­mi apie ko­rup­ci­ją vie­ša­ja­me sek­to­riu­je tu­rė­tų to mo­ty­vuo­tai pa­pra­šy­ti.

„Čia ir pra­si­de­da kab­liu­kai. Jis pats, vi­sų pir­ma, tu­ri pa­pra­šy­ti tos ap­sau­gos. Vi­sų an­tra, jis tu­ri tai pa­da­ry­ti mo­ty­vuo­tai ir to iš­aiš­ki­ni­mo, ką reiš­kia mo­ty­vuo­tai ir kaip tai pa­da­ry­ti, nė­ra. Pa­gal­vo­ki­me, ko­kią aukš­tą kar­te­lę mes no­ri­me iš­kel­ti žmo­gui, ku­ris no­ri pra­neš­ti apie ko­rup­ci­ją. Vi­sų pir­ma, mes ti­ki­mės, kad jis ži­nos, jog tu­ri pa­pra­šy­ti ap­sau­gos, vi­sų an­tra, jis pats tu­ri ži­no­ti, kas yra tas mo­ty­vuo­tas pra­šy­mas“, - tre­čia­die­nį BNS sa­kė K.Gra­nic­kas.

Jo tei­gi­mu, val­džios ins­ti­tu­ci­jos taip pat tu­rė­tų nu­ma­ty­ti, kaip tu­ri veik­ti įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų „karš­to­sios li­ni­jos“ ir ki­ti pra­ne­ši­mams apie pa­žei­di­mus skir­ti ka­na­lai, be to, įsta­ty­mai tu­ri nu­ma­ty­ti aiš­kią tvar­ką, pa­gal ku­rią są­ži­nin­gai apie ga­li­mą pa­žei­di­mą pra­ne­šę žmo­nės ga­lė­tų leng­viau ap­si­gin­ti nuo ga­li­mų ieš­ki­nių dėl gar­bės ir oru­mo ar­ba da­ly­ki­nės re­pu­ta­ci­jos pa­žei­di­mo.

Pa­sak K.Gra­nic­ko, Lie­tu­vos įsta­ty­muo­se taip pat tu­ri at­si­ras­ti pra­ne­šė­jo apib­rė­ži­mas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis sa­ko, kad Sei­mui pri­ta­rus siū­lo­moms pa­tai­soms jos įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų. Jis tei­gia, kad šios pa­tai­sos pa­ska­tins pra­ne­šė­jų apie ko­rup­ci­ją ak­ty­vu­mą.

„Vi­suo­met bū­da­vo tam ti­kros bai­mės. Juo la­biau, kad ta in­for­ma­ci­ja pa­pras­tai bū­da­vo iš to pa­ties ko­lek­ty­vo, žmo­nės pa­žįs­ta­mi. Bai­mė pra­ras­ti dar­bą, bai­mė pra­ras­ti ki­tus gė­rius stab­dy­da­vo at­skleis­ti to­kią nu­si­kals­ta­mą vei­ką ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus“, - žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė J.Ber­na­to­nis.

Per­nai at­li­kus so­cio­lo­gi­nį ty­ri­mą „Lie­tu­vos ko­rup­ci­jos že­mė­la­pis 2014“, pa­aiš­kė­jo, kad tik 18 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, 36 proc. įmo­nių va­do­vų ir 29 proc. vals­ty­bės tar­nau­to­jų pra­neš­tų apie ko­rup­ci­ją. Taip pat šių tiks­li­nių gru­pių klaus­ta apie ne­no­ro pra­neš­ti apie ko­rup­ci­jos at­ve­jus prie­žas­tis - vi­so­se gru­pė­se daž­niau­siai bu­vo nu­ro­do­ma, kad pra­ne­šu­sie­ji apie to­kius įvy­kius ga­li rim­tai nu­ken­tė­ti.