Vyriausybė pritaria 1105 pabėgėlių perkėlimui
Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė, kad į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos siū­lo­mą pla­ną bū­tų per­kel­ti 1105 pa­bė­gė­liai iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, šie pa­bė­gė­liai į Lie­tu­vą tu­rė­tų bū­ti per­ke­lia­mi iki 2017 me­tų gruo­džio 31 die­nos.

Prem­je­ras po­sė­dy­je sa­kė, kad to­liau šį klau­si­mą svars­tys Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

„Ry­toj jau tu­ri Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ši­tą klau­si­mą svars­ty­ti, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui tu­ri su­teik­ti man­da­tą ir da­bar per­si­ke­lia ši­to klau­si­mo svars­ty­mas į Sei­mą (...). Da­bar ko­mi­te­to, aš ma­nau, už­teks“, - tei­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.