Vyriausybė pritarė taikos sutarčiai su Vilniaus savivaldybe
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė tai­kos su­tar­čiai, pa­gal ku­rią Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei iš­mo­kės 55,8 mln. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją dėl ne­gau­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio.

Su­tar­čiai pra­ėju­sią sa­vai­tę jau pri­ta­rė Vil­niaus ta­ry­ba – pa­gal ją, ga­vu­si kom­pen­sa­ci­ją už 2009–2012 me­tus, sa­vi­val­dy­bė at­si­sa­kys bet ko­kių pre­ten­zi­jų į kom­pen­sa­ci­jas už vė­les­nius – 2012–2015 me­tus. Anks­tes­nė su­tar­tis, ku­riai bu­vo pri­ta­ru­si ta­ry­ba, bū­tų lei­du­si sa­vi­val­dy­bei by­li­nė­tis ir dėl vė­les­nio lai­ko­tar­pio. Ad­mi­nis­tra­ci­jos skai­čia­vi­mu, tai bū­tų lei­dę pri­si­teis­ti dar iki 20 mln. eu­rų.

Su­tar­tį rug­sė­jo 7-ąją dar tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti teis­mas.

Nu­ma­to­ma, kad kom­pen­sa­ci­ja sa­vi­val­dy­bei bus per­ves­ta ly­gio­mis da­li­mis per tre­jus me­tus – iki 2018-ųjų – po 18,6 mln. eu­rų, pra­de­dant jau šiais me­tais.

Už gau­tus pi­ni­gus nu­ma­ty­ta pa­deng­ti mies­to sko­las ir ap­mo­kė­ti da­lį in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų – ku­riems kre­di­to­riams bū­tų ski­ria­mos lė­šos, dar tvir­tins mies­to ta­ry­ba.