Vyriausybė pritarė susitarimui su Graikija dėl finansinės pagalbos
Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me pri­ta­rė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­toms Lie­tu­vos Res­pub­li­kos po­zi­ci­joms dėl klau­si­mų, nu­ma­ty­tų svars­ty­ti 2015 m. rugp­jū­čio 19 d. Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo (ESM) val­dy­to­jų ta­ry­bos ir di­rek­to­rių val­dy­bos po­sė­džiuo­se.

Lie­tu­vos po­zi­ci­ja, ku­rią šį tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je pa­teiks fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius – siū­ly­mas pri­tar­ti su­si­ta­ri­mui su Grai­ki­ja dėl tre­jų me­tų fi­nan­si­nės pa­gal­bos prog­ra­mos iš ESM (iki 86 mlrd. eu­rų ver­tės) ir pir­mo­sios lė­šų da­lies (26 mlrd. eu­rų) per­ve­di­mui.

Toks spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į tai, kad Grai­ki­ja įvyk­dė iš­anks­ti­nes są­ly­gas fi­nan­si­nei pa­gal­bai gau­ti, įsi­pa­rei­go­jo vyk­dy­ti re­for­mas mo­kes­čių (įskai­tant PVM) ir pen­si­jų sis­te­mos, dar­bo ir kon­ku­ren­cin­gu­mo, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo sri­ty­se ir su­de­ri­no kon­kre­tų re­for­mų pla­ną su kre­di­to­rių ins­ti­tu­ci­jo­mis (Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, Eu­ro­pos Cen­tri­niu Ban­ku ir Tarp­tau­ti­niu va­liu­tos fon­du).

ESM fi­nan­si­nės pa­gal­bos sky­ri­mas Grai­ki­jai iš Lie­tu­vos ne­pa­rei­ka­laus pa­pil­do­mų lė­šų ir ne­pa­veiks Lie­tu­vos įmo­kų į ESM gra­fi­ko.

ESM tei­kia fi­nan­si­nę pa­gal­bą eu­ro zo­nos ša­lims, ku­rios su­si­du­ria su fi­nan­si­niais su­nku­mais. Šiuo me­tu ESM sko­li­ni­mo pa­jė­gu­mas yra 500 mlrd. eu­rų.

Pa­gal ESM su­tar­tį, vi­sos eu­ro zo­nos ša­lys pri­va­lo pri­si­jung­ti prie ESM. Lie­tu­va pri­si­jun­gė prie eu­ro zo­nos 2015 m. sau­sio 1 d., o ESM na­re ta­po va­sa­rio 3 d. Lie­tu­va tu­ri įmo­kė­ti 327,2 mi­li­jo­nų eu­rų įmo­ką į ESM įmo­kė­ti­ną ka­pi­ta­lą, ku­ris su­tei­kia ga­ran­ti­ją ESM iš­lei­džia­miems vek­se­liams ir ob­li­ga­ci­joms.

Ši su­ma bus su­mo­kė­ta da­li­mis per pen­ke­rius me­tus – po 65,4 mi­li­jo­nų eu­rų kas­met. Pir­mo­ji Lie­tu­vos įmo­ka per­ves­ta šių me­tų va­sa­rio 11 d.