Vyriausybė pritarė „Sodros“ biudžetui
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2017 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir teiks jį Sei­mui.

„Ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­te užp­rog­ra­muo­tas to­les­nis iš­mo­kų au­gi­mas. Drau­džia­mo­sios pa­ja­mos, nuo ku­rių skai­čiuo­ja­ma pen­si­ja, augs 31 eu­ru – iki 476 eu­rų, o ba­zi­nė pen­si­ja – 4 eu­rais – iki 116 eu­rų“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­gal So­cia­li­nio mo­de­lio pa­ke­te pri­im­tą So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mą bus in­dek­suo­ja­mos pen­si­jos. Tam pa­pil­do­mai ki­tą­met rei­kės apie 116 mln. eu­rų, pen­si­jos pa­augs apie 6 proc. – pa­na­šiai kiek 2016 me­tais au­go dar­bo už­mo­kes­tis. Pla­nuo­ja­ma, kad vi­du­ti­nė pen­si­ja 2017 m. pa­sieks 281,19 Eur dy­dį, apie 15 eu­rų dau­giau, nei bu­vo šiais me­tais.

„Svar­biau­sia ži­nia ta, kad po de­šim­ties me­tų per­trau­kos „Sod­ros“ 2017 m. biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas ne­de­fi­ci­ti­nis: biu­dže­to ba­lan­so ro­dik­lis bus tei­gia­mas, 62,6 mln. eu­rų. Tai la­bai svar­bus su­ba­lan­suo­tos so­cia­li­nės po­li­ti­kos pa­sie­ki­mas“, – sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad ki­tų me­tų biu­dže­to pa­ja­mos, augs 9 proc. – iki 3 748,2 mln. Eur, o iš­lai­dos – 5,3 proc. – iki 3 675,6 mln. Eur.

2016 me­tų biu­dže­to de­fi­ci­tas, re­mian­tis pla­nu, bus mi­nus 60,3 mln. Eur, 2015 m. jis sie­kė mi­nus 136,8 mln. Eur.

Ki­tais me­tais „Sod­ros“ biu­dže­tui įta­ką da­rys dau­ge­lis veiks­nių. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­ty­tas ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų au­gi­mas, sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų so­cia­li­nio drau­di­mo iš­plė­ti­mas, tant­je­mų ap­mo­kes­ti­ni­mas, pla­nuo­ja­ma, kar­tu at­neš be­veik 70 mln., ki­ti pa­kei­ti­mai – dar apie 20 mln. eu­rų di­des­nes pa­ja­mas.