Vyriausybė pritarė siūlymui, kad santuoką galėtų nutraukti notarai
Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je penk­ta­die­nį pri­ta­rė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­toms pa­tai­soms, pa­gal ku­rias san­tuo­ką bend­ru su­tuok­ti­nių su­ti­ki­mu, kai jie ne­tu­ri ne­pil­na­me­čių vai­kų, ga­lė­tų nu­trauk­ti no­ta­ras. Šiuo me­tu san­tuo­kas ga­li nu­trauk­ti tik teis­mas.

Pa­na­šias Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas 2009 me­tais bu­vo par­en­gęs ir tei­sin­gu­mo mi­nis­tru dir­bęs li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, bet tuo­met jis jų taip ir ne­pa­tei­kė svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

Da­bar so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ber­na­to­nio va­do­vau­ja­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad pa­tai­sos su­ma­žin­tų teis­mų dar­bo krū­vį.

„Pro­jek­tais sie­kia­ma su­ma­žin­ti teis­mų dar­bo krū­vį ir at­si­sa­ky­ti kai ku­rių teis­mų vyk­do­mų funk­ci­jų, ne­su­si­ju­sių su tarp ša­lių ki­lu­sio tei­si­nio gin­čo spren­di­mu, to­kiu bū­du su­ku­riant pa­pil­do­mas prie­lai­das teis­mų dar­bo ope­ra­ty­vu­mui ir ko­ky­bei pa­ge­rin­ti bei su­ma­ži­nant (...) as­me­nų lai­ko są­nau­das“, - aiš­ki­na mi­nis­te­ri­ja.

Be ki­ta ko, siū­lo­ma ko­re­guo­ti tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­ras, kai mo­te­ris pa­gim­do ne su­tuok­ti­nio vai­ką ar­ba kai vai­kas gims­ta ne­praė­jus trims šim­tams die­nų po san­tuo­kos pa­si­bai­gi­mo. Da­bar to­kiais at­ve­jais no­rint pri­pa­žin­ti ne esan­čio ar bu­vu­sio su­tuok­ti­nio tė­vys­tę, teis­mas tu­ri tvir­tin­ti mo­ti­nos, jos bu­vu­sio su­tuok­ti­nio ir vy­ro, pri­pa­žįs­tan­čio sa­ve gi­mu­sio vai­ko tė­vu, par­eiš­ki­mą. Siū­lo­ma, kad to­kį par­eiš­ki­mą ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti no­ta­ras.

„Nag­ri­nė­da­mas to­kį par­eiš­ki­mą teis­mas ne­rei­ka­lau­ja tė­vys­tės įro­dy­mų, jis tu­ri pa­ti­krin­ti, ar pra­šy­mą as­me­nys yra pa­da­vę lais­va va­lia ir ar su­pran­ta tei­si­nius to­kio pra­šy­mo pa­tvir­ti­ni­mo pa­da­ri­nius. Tai­gi, teis­mas (...) at­lie­ka funk­ci­jas, la­biau ar­ti­mas san­do­rius tvir­ti­nan­čių no­ta­rų funk­ci­joms. Ka­dan­gi tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mo ins­ti­tu­to tai­ky­mas ga­li­mas tik ne­sant vai­ko tė­vų ir ki­tų su­in­te­re­suo­tų as­me­nų gin­čo dėl tė­vys­tės fak­to, ma­ny­ti­na, kad šios ka­te­go­ri­jos by­lo­se teis­mo da­ly­va­vi­mas ne­tiks­lin­gas“, - aiš­ki­na Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mo pro­ce­dū­ros, au­gant ne­su­si­tuo­ku­siems tė­vams gims­tan­čių vai­kų skai­čiui, taps vis ak­tua­les­nė­mis.

Siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti ir teis­mo lei­di­mų keis­ti ve­dy­bų su­tar­tį, taip pat teis­mo lei­di­mų šei­mos tur­to san­do­riams bei ki­to­se si­tua­ci­jo­je, ku­rio­se tarp ša­lių nė­ra gin­čo, nu­ma­tant šių funk­ci­jų per­da­vi­mą no­ta­rams.

Pa­tai­sas to­liau svars­tys Sei­mas.