Vyriausybė pritarė siūlymui didinti išmokas šauktiniams
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė  Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos  pa­teik­tam Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui, ku­riuo nu­ma­to­ma di­din­ti iš­mo­kas sa­vo no­ru tar­ny­bą at­lie­kan­tiems šauk­ti­niams ka­riams.

Sei­mui tei­kia­ma Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu sie­kia­ma, kad fi­nan­si­nė­mis iš­mo­ko­mis bū­tų ska­ti­na­mi ne tik sa­va­no­riš­kai at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pa­si­rin­kę jau­nuo­liai, bet ir me­ti­nia­me šau­ki­mo są­ra­še esan­tys ir pir­mu­mo no­rą at­lik­ti tar­ny­bą par­eiš­kę as­me­nys, pra­ne­ša lrv.lt.

Šiuo me­tu no­rą at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą par­eiš­kę vai­ki­nai ir mer­gi­nos ga­li pa­si­rink­ti tar­ny­bos lai­ką, vie­tą ir gau­ti 25 proc. di­des­nę pi­ni­gi­nę iš­mo­ką.

Pri­ėmus Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, fi­nan­si­nė iš­mo­ka šiems as­me­nims di­dė­tų iki 30 proc. ir bū­tų įves­ta nau­ja 15 proc. pi­ni­gi­nė iš­mo­ka są­ra­še esan­tiems, t. y. vė­liau pir­mu­mo no­rą par­eiš­ku­siems as­me­nims.