Vyriausybė pritarė sienos su Rusija demarkavimo baigimo dokumentams
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė Lie­tu­vos ir Ru­si­jos at­sto­vų pa­si­ra­šy­tiems sie­nos de­mar­ka­vi­mo do­ku­men­tams – abie­jų ša­lių Vy­riau­sy­bių pri­ta­ri­mo rei­kia no­rint baig­ti pro­ce­dū­rą.

2017 metų pabaigoje Užsienio reikalų ministerijoje buvo pasirašyti Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo dokumentai, jų pasirašymu savo darbą baigė bendra Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo komisija.

Pasikeitus diplomatinėmis notomis, informuojančiomis apie reikiamų vidaus procedūrų atlikimą tvirtinant šiuos dokumentus abiejose šalyse, ir dokumentams įsigaliojus, Lietuvos ir Rusijos sienos demarkavimas bus visiškai baigtas. Tai užbaigs ir visos Lietuvos valstybės sienos demarkavimo procesą.

Bendra Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo komisija buvo sudaryta 2006 metais. Komisijos nustatytos ir vietovėje pažymėtos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ilgis (įskaitant ir teritorinės jūros ribą) siekia 297,12 kilometro. Iš viso pastatyti 559 valstybės sieną žymintys ženklai.