Vyriausybė pritarė R. Šadžiaus kandidatūrai į Europos Audito rūmų narius
Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį pri­ta­rė, kad fi­nan­sų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Ša­džius bū­tų tei­kia­mas į Eu­ro­pos Au­di­to rū­mų na­rius.

Jo kan­di­da­tū­rai jau yra pri­ta­ręs Sei­mas ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Au­di­to rū­mai vei­kia kaip ko­le­gia­lus or­ga­nas, su­si­de­dan­tis iš 28 na­rių, – po vie­ną iš kiek­vie­nos vals­ty­bės na­rės. Na­rius ski­ria Ta­ry­ba, pa­si­kon­sul­ta­vu­si su Eu­ro­pos Par­la­men­tu, še­še­rių me­tų ka­den­ci­jai su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti.

Da­bar­ti­nės Lie­tu­vos at­sto­vės Eu­ro­pos Au­di­to rū­muo­se Ra­sos Bud­ber­gy­tės ka­den­ci­ja bai­gia­si ge­gu­žės mė­ne­sį. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius yra įvar­di­jęs ją kaip kan­di­da­tę pa­keis­ti R.Ša­džių fi­nan­sų mi­nis­tro pos­te.

Eu­ro­pos Au­di­to rū­mai ti­kri­na, kaip nau­do­ja­mos ES lė­šos, ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai bei na­cio­na­li­nėms vy­riau­sy­bėms.