Vyriausybė pritarė priklausomybės ligų gydymo centralizavimui
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį po­sė­dy­je pri­ta­rė, kad bū­tų cen­tra­li­zuo­tas al­ko­ho­liz­mo, nar­ko­ma­ni­jos ir ki­tų pri­klau­so­my­bės li­gų gy­dy­mas.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas da­vė su­ti­ki­mą Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų pri­jun­gi­mui prie Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro. Nu­ma­to­ma, kad po reor­ga­ni­za­ci­jos veiks vie­nas Res­pub­li­ki­nis pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tras, ku­ris tu­rės pa­da­li­nius re­gio­nuo­se.

„Dėl pa­kei­ti­mų bū­tų už­ti­krin­tas ir vie­no­das pa­slau­gų prie­ina­mu­mas skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, ir veiks­min­gas me­to­di­nis va­do­va­vi­mas tuo­se vi­suo­se cen­truo­se, pa­gal vie­nin­gą me­to­di­ką bū­tų tei­kia­ma pri­klau­so­my­bės li­gų gy­dy­mo pa­gal­ba. Bū­tų skaid­riau už­ti­kri­na­mas gy­dy­mo fi­nan­sa­vi­mas, eko­no­miš­kiau nau­do­ja­mi fi­nan­si­niai ir žmo­giš­kie­ji re­sur­sai ir iš es­mės ne­di­di­nant bent pra­di­nia­me eta­pe įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo, ra­cio­na­liai tvar­kan­tis su iš­tek­liais ir tur­tu, bū­tų ga­li­ma net ir už­ti­krin­ti ge­res­nį at­ly­gi­ni­mą ten dir­ban­tiems spe­cia­lis­tams“, – po­sė­dy­je sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Mi­nis­te­ri­ja anks­čiau yra iš­sa­kiu­si kri­ti­kos, kad šiuo me­tu vei­kian­čiuo­se cen­truo­se yra per daug ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo.