Vyriausybė pritarė pataisoms dėl V. Landsbergio apsaugos įteisinimo
Vy­riau­sy­bė siū­lo Sei­mui įsta­ty­mu įtei­sin­ti pir­mo­jo po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo vals­ty­bės va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio ap­sau­gą.

Tai nu­ma­tan­čioms Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­so­mis an­tra­die­nį pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė. Pa­tai­so­mis siū­lo­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko par­ei­gy­bę ofi­cia­liai pri­skir­ti ša­lies va­do­vy­bei, taip už­ti­kri­nant ap­sau­gą iki gy­vos gal­vos.

Pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad tam nuo 2015 me­tų kas­met rei­kės skir­ti 940 tūkst. li­tų (272 tūkst. eu­rų).

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad va­do­vy­bė yra pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas bei as­me­nys, lai­ki­nai ei­nan­tys šias par­ei­gas.

V.Lands­ber­gis šiuo me­tu sau­go­mas re­mian­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mais, o ne įsta­ty­mu.

Sei­mas vie­ną kar­tą jau ne­pri­ta­rė įsta­ty­mo pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms ap­sau­gą V.Lands­ber­giui. Jas tuo­met tei­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„Mes tei­kia­me (įsta­ty­mo pro­jek­tą) su ta in­ten­ci­ja, kad Sei­mas pri­tars įsta­ty­mo pro­jek­tui“, - an­tra­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė pa­to­bu­lin­tas pa­tai­sas ren­gu­sios Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Sau­lius Skver­ne­lis.