Vyriausybė pritarė pakoreguotam 2015 metų biudžetui
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė pa­ko­re­guo­tam 2015 me­tų biu­dže­to pro­jek­tui, ku­rį ki­tą sa­vai­tę vėl nag­ri­nės Sei­mas.

„Vy­riau­sy­bė nuo 2015 me­tų ko­vo 1 die­nos siū­lo di­din­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių biu­dže­ti­nių įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus - tai par­ei­ka­laus 12,6 mln. eu­rų, mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą kel­ti nuo ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos iki 325 eu­rų - tam rei­kės 14,4 mln. eu­rų. Ne­ti­kė­tai pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai ir dėl em­bar­go nu­ken­tė­jus pie­no ga­min­to­jams, nu­ma­ty­ta kom­pen­sa­ci­joms skir­ti 8,7 mln. eu­rų“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­to­bu­lin­ta­me Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos pro­jek­te 2015 me­tais in­ves­ti­ci­joms nu­ma­to­ma skir­ti 1,443 mlrd. eu­rų - 1,7 mln. eu­rų dau­giau nei pir­mi­nia­me pro­jek­te. In­ves­ti­ci­jos di­dė­ja kraš­to ap­sau­gai (2,9 mln. eu­rų), vie­ša­jai tvar­kai (1,4 mln. eu­rų), švie­ti­mui (1,3 mln. eu­rų), svei­ka­tos ap­sau­gai (0,9 mln. eu­rų) ir kul­tū­rai (0,2 mln. eu­rų).

Ki­toms sri­tims in­ves­ti­ci­jos ne­ki­to ar­ba su­ma­žin­tos.

Vy­riau­sy­bė at­siž­vel­gė į val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­si­ta­ri­mą nuo lie­pos nai­kin­ti leng­va­ti­nį 9 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) šil­dy­mui ir pa­di­din­ti mi­ni­ma­lią al­gą iki 325 eu­rų (1122 li­tų). Dėl PVM leng­va­tos an­trą­jį ki­tų me­tų pus­me­tį biu­dže­te pa­pil­do­mai lik­tų apie 70 mln. li­tų, o dėl MMA di­di­ni­mo rei­kės pa­pil­do­mai apie 50 mln. li­tų.

Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tų me­tų biu­dže­te pa­pil­do­mai lė­šų įplauks iš vals­ty­bės įmo­nių di­vi­den­dų - 195 mln. li­tų, iš al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko ak­ci­zų - 25 mln. li­tų, nes al­ko­ho­lio ak­ci­zus siū­lo­ma di­din­ti šiek tiek dau­giau ne­gu siū­lė Vy­riau­sy­bė, iš lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio - 4 mln. li­tų.

Nuo 2015 me­tų kei­čia­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis - jį mo­kės vi­si gy­ven­to­jai, ku­rių šei­mos tur­tas vir­šys 750 tūkst. li­tų, ir sieks 0,5 proc. tur­to ver­tės.

Nuo ko­vo siū­lo­ma di­din­ti at­ly­gi­ni­mus ma­žiau­siai už­dir­ban­ties biu­dže­ti­nin­kams - tam siū­lo­ma nu­ma­ty­ti 24,618 mln. eu­rų.

Taip pat siū­lo­ma dau­giau ne­gu du­kart pa­di­din­ti Vil­niaus gry­no­jo sko­li­ni­mo­si su­mą - nuo 15 proc. iki 33 proc. prog­no­zuo­ja­mų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų ir vals­ty­bės biu­dže­to bend­ro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­jų.

Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mos, įskai­tant 2,321 mlrd. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą, ki­tą­met tu­rė­tų siek­ti 9,215 mlrd. eu­rų - 5,9 proc. dau­giau ne­gu šie­met. Iš­lai­dos su ES lė­šo­mis bus 9,557 mlrd. eu­rų.

Pla­nuo­ja­mos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos yra 7,974 mlrd. eu­rų, asig­na­vi­mai – 8,317 mlrd. eu­rų, o biu­dže­to de­fi­ci­tas - 342,4 mln. eu­rų.