Vyriausybė pritarė naujam socialiniam modeliui
Vy­riau­sy­bė an­tra­die­nį pri­ta­rė nau­ja­jam so­cia­li­niam mo­de­liui, ku­riuo siū­lo­ma li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo tei­sę bei pert­var­ky­ti „Sod­ros“ pen­si­jų sis­te­mą. Įsta­ty­mų pro­jek­tai bus tei­kia­mi Sei­mui.

„Pri­tar­ta dar­bo ko­dek­so, pen­si­jų ir so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos pa­kei­ti­mo pro­jek­tams, ku­riuos pri­ėmus Sei­me bus įtvir­tin­ta rea­li, o ne „po­pie­ri­nė“ dar­buo­to­jų ap­sau­ga, su­da­ry­tos są­ly­gos kur­ti dau­giau dar­bo vie­tų, pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jus. Ne­be­ga­li­me dels­ti su dar­bo san­ty­kių, so­cia­li­nio drau­di­mo pert­var­ka. Pri­va­lo­me su­stip­rin­ti Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mą pri­trau­kiant in­ves­ti­ci­jas, su­da­ry­ti žmo­nėms są­ly­gas už­dirb­ti dau­giau pa­ja­mų ir gau­ti di­des­nes pen­si­jas“, - Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me tei­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti kon­kre­taus dar­bo va­lan­dų per die­ną nu­sta­ty­mo, pa­lie­kant 40 va­lan­dų dar­bo sa­vai­tę, o darb­da­vys su dar­buo­to­ju ga­lė­tų su­si­tar­ti dėl in­di­vi­dua­laus kiek­vie­nos die­nos gra­fi­ko.

Be to, siū­lo­ma aiš­ki mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio nu­sta­ty­mo tvar­ka: eks­per­tų ko­mi­si­ja pa­gal me­to­di­ką įver­tins, su­lauks re­ko­men­da­ci­jų iš Tri­ša­lės ta­ry­bos ir iš­va­dą Vy­riau­sy­bei pa­teiks kas­met iki rug­sė­jo 15 die­nos. Mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas ga­lės bū­ti mo­ka­mas tik už ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą.

Vy­riau­sy­bė siū­lo keis­ti ir pen­si­jų aps­kai­čia­vi­mo tvar­ką: pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas bū­tų au­to­ma­ti­nis - ji bū­tų aps­kai­čiuo­ja­ma pa­gal koe­fi­cien­tą, ku­ris pri­klau­sys nuo dar­bo už­mo­kes­čio fon­do au­gi­mo per ke­le­rius me­tus, be to, 12 me­tų kas­met po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą bū­tų ma­ži­na­mas pen­si­jų drau­di­mo ta­ri­fas.

At­ski­roms be­dar­bių gru­pėms bū­tų tai­ko­mos skir­tin­gos prie­mo­nės, pa­de­dant in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką.

Mo­de­lį par­en­gu­si moks­li­nin­kų gru­pė taip pat siū­lo li­be­ra­li­zuo­ti at­lei­di­mo iš dar­bo tvar­ką, su­trum­pin­ti įspė­ji­mo apie at­lei­di­mą ter­mi­ną ir su­vie­no­din­ti iš­ei­ti­nę iš­mo­ką bei su­ma­žin­ti ją iki 1 mė­ne­sio. Siū­lo­ma įtei­sin­ti pro­jek­ti­nio dar­bo, dar­bi­nės veik­los mo­ky­mo, ne­nu­ma­ty­tos apim­ties dar­bo, dar­bo ke­liems darb­da­viams, dar­bo vie­tos da­li­ni­mo­si su­tar­tis.

Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą so­cia­li­nį mo­de­lį su­da­ro Dar­bo ko­dek­so ir dar maž­daug 40 tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­si, kad įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas Sei­mui bus pa­teik­tas bir­že­lį, o spa­lį jis bus ga­lu­ti­nai pri­im­tas. Da­lis Sei­mo na­rių pri­pa­ži­no, kad už kai ku­rias mo­de­lio nuo­sta­tas ne­bal­suos.

Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę par­agi­no dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­ti ta­rian­tis su so­cia­li­niais par­tne­riais. Anot jos, ne­lanks­ti dar­bo rin­ka ta­po „di­de­liu eko­no­mi­kos stab­džiu“.

SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas Gi­ta­nas Nau­sė­da tei­gė, kad so­cia­li­niam mo­de­liui trūks­ta fi­nan­si­nio pa­grįs­tu­mo.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos kri­ti­kuo­ja pla­nus ma­žin­ti dar­bo už­mo­kes­tį, at­lei­di­mo su­pap­ras­ti­ni­mą, iš­ei­ti­nių iš­mo­kų ap­kar­py­mą ir įspė­ji­mo ter­mi­nų su­trum­pi­ni­mą, mak­si­ma­lios dar­bo lai­ko sa­vai­tės il­gi­ni­mą, ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių įtei­si­ni­mą. Tuo tar­pu darb­da­viai ma­no, kad li­be­ra­li­za­vus dar­bo rin­ką, bus ga­li­ma su­kur­ti ne­ma­žai nau­jų dar­bo vie­tų ir įdar­bin­ti da­lį be­dar­bių, ku­rių in­te­re­sų da­bar ne­gi­na nie­kas.

Šie­met pir­mą­jį ket­vir­tį Lie­tu­vo­je bu­vo 1,463 mln. dir­ban­čių žmo­nių.