Vyriausybė pritarė karių algų ir maistpinigių padidinimui
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pa­di­din­ti ka­rių dar­bo už­mo­kes­tį ir maist­pi­ni­gius.

„Y­ra nu­tar­ta nuo šių me­tų spa­lio pir­mos die­nos di­din­ti koe­fi­cien­tus 5 pro­cen­tais ir taip pat ruo­šti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riuo­se bū­tų nu­ma­ty­ta at­ly­gi­ni­mo tvar­ka ir to­bu­li­ni­mas, at­siž­vel­giant į Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos nuo­sta­tą iki 2020 me­tų pa­di­din­ti sta­tu­ti­niams dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mus 30 pro­cen­tų“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Al­gos Lie­tu­vos ka­riams nuo šių me­tų spa­lio kils 5 pro­cen­tais, o nuo ki­tų me­tų vi­du­rio – dar apie 10 pro­cen­tų. Iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to tam nu­ma­to­ma skir­ti 17 mln. eu­rų.

Ei­li­nio ka­rio al­ga per pu­san­trų me­tų ūg­tel­tų nuo da­bar­ti­nių 526 iki 605 eu­rų į ran­kas, ser­žan­to – nuo 684 iki 784 eu­rų, ka­pi­to­no – nuo 972 iki 1111 eu­rų.

Pa­sak Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, skai­čiuo­ja­ma, kad al­gų di­di­ni­mui šie­met rei­kės 2,5 mln. eu­rų. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis kel­ti ka­rių al­gas, mi­nis­tro tei­gi­mu, yra di­de­lė pro­fe­sio­na­lių ka­rių kai­ta.

„Kai­ta ir pa­si­trau­ki­mas kol kas yra ne­ma­žas – dau­giau kaip 200 žmo­nių pa­lie­ka tar­ny­bą – ti­krai pa­si­ra­ši­nė­ju įsa­ky­mus nu­trauk­ti tar­ny­bos su­tar­tis kas ke­lin­tą die­ną. Dau­ge­lio jų mo­ty­vai yra at­ly­gi­ni­mai“, – kal­bė­jo R.Ka­rob­lis.

Lie­tu­vos ka­rio mais­to krep­še­lio ver­tę taip pat nu­spręs­ta pa­di­din­ti nuo 6 iki 8 eu­rų per die­ną.

„Priim­tas spren­di­mas pa­di­din­ti die­nos nor­mą iki 8 eu­rų, tuo su­vie­no­din­ti su už­sie­nie­čių nor­mo­mis ir taip pat at­siž­vel­giant į mais­to kai­nų po­ky­čius“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Pa­sak jo, tai pa­ge­rins ka­rių gau­na­mo mais­to ko­ky­bę.

„Jei­gu bu­vo pa­tau­po­ma, kon­ser­vuo­tos dar­žo­vės vie­toj švie­žes­nių, da­bar mais­tas pa­ge­rės, nors iki šiol di­de­lių nu­sis­kun­di­mų ne­bu­vo“, – sa­kė R.Ka­rob­lis.

Ša­ly­je tar­nau­jan­tys są­jun­gi­nin­kų ka­riai ir iki šiol mai­tin­da­vo­si už 8 eu­rus per die­ną. Tai reiš­kia, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je esan­tys už­sie­nie­čiai ka­riai mai­ti­na­mi gau­siau ir įvai­riau, kas, pa­sak mi­nis­tro, de­mo­ty­vuo­da­vo Lie­tu­vos ka­rius.

„Be jo­kios abe­jo­nės, bu­vo dis­kri­mi­nuo­ja­mi (Lie­tu­vos ka­riai – red.). Ir ypač ta dis­kri­mi­na­ci­ja ma­tė­si to­se vie­to­se, ku­rio­se bu­vo kar­tu ir Lie­tu­vos, ir už­sie­nie­čių ka­riai“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja ka­rius pa­gal nau­jus val­gia­raš­čius mai­tin­ti nuo šių me­tų ge­gu­žės. Pa­di­din­ti maist­pi­ni­gius Lie­tu­vos ka­riams pa­pil­do­mai kai­nuos 4,8 mln. eu­rų.

Lie­tu­vo­je nuo 2014 me­tų ame­ri­kie­čiai ro­tuo­ja maž­daug 150-ies ka­rių kuo­pą. Ša­ly­je nuo šių me­tų pra­džios taip pat dis­lo­kuo­ja­mas Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mas NA­TO ba­ta­lio­nas, ja­me iš vi­so tar­naus apie tūks­tan­tis ka­rių.