Vyriausybė pritarė, kad vėl būtų kviečiami šauktiniai
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­rio pri­ėmi­mas bū­ti­nas, sie­kiant šie­met pa­kvies­ti ka­riuo­me­nės šauk­ti­nius.

To­liau jis bus svars­to­mas Sei­me.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu nu­ma­to­mas šie­met nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­sian­čių ka­rių skai­čius - nuo 3000 iki 3500, taip pat di­di­na­mas ri­bi­nis bend­ras ka­rių skai­čius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko tei­gi­mu, pir­mie­ji kvie­ti­mai į ka­riuo­me­nę jau­nuo­lius nuo 19 iki 26 me­tų tu­rė­tų pa­siek­ti rugp­jū­čio - rug­sė­jo mė­ne­siais.

„Aš ma­nau, kad am­žius 19-26 yra la­bai tin­ka­mas ir juo ga­li­ma pa­si­nau­do­ti, už­ten­ka tiek ir jau­nuo­lių, kad su­rink­tu­me tuos 3 tūkst.“, - „Ži­nių ra­di­jui“ tre­čia­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Da­bar Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ga­li bū­ti šau­kia­mi as­me­nys nuo 19 iki 26 me­tų, o aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tai – iki 38 me­tų.

Kaip ir J.Ole­kas, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį tei­gė, kad grei­čiau­siai bus ap­si­ri­bo­ja­ma jau­nes­niais šauk­ti­niais, o vy­res­ni nei 26 me­tų kvie­čia­mi ne­bus.

„Ka­da Vals­ty­bės gy­ny­mo ta­ry­bos po­sė­dy­je vy­ko dis­ku­si­ja, tai bu­vo kal­ba­ma iki 27-erių me­tų kad bus šau­kia­mi. Aš ma­nau, kad Sei­me ga­li bū­ti ir tam ti­kros pa­tai­sos pa­teik­tos“, - sa­kė prem­je­ras.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą siū­lo­ma Sei­me svars­ty­ti sku­bos tvar­ka pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu.

Pa­sak kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro, šauk­ti­nių ren­gi­mui šie­met rei­kė­tų 20 mln. eu­rų, bet juos nu­ma­to­ma ras­ti iš jau sis­te­mai skir­to fi­nan­sa­vi­mo.

„Mes nu­ro­do­me 20 mln. eu­rų (...). Mes tu­ri­me pra­džią pa­da­ry­ti, reiš­kia, kad dau­giau in­ves­ti­ci­jų rei­kia. Ki­tais me­tais rei­kės ma­žiau“, - sa­kė kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras An­ta­nas Va­lys.

Jis taip pat aiš­ki­no, kad jau da­bar įsta­ty­muo­se yra sau­gik­lių, kad darb­da­viai ne­ga­li at­leis­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą at­lie­kan­čių dar­buo­to­jų. Tuo me­tu dėl pa­sko­lų mo­kė­ji­mo ati­dė­ji­mo pa­šauk­tiems as­me­nims jis ti­ki­si ban­kų ge­ra­no­riš­ku­mo.

„Ban­kai, ma­nau, šiuo at­ve­ju ge­ra­no­riš­kai tu­ri spręs­ti tuos klau­si­mus, mes ne­ga­li­me - Vy­riau­sy­bė, Sei­mas - įpa­rei­go­ti ban­kus, kai jie su­da­ro in­di­vi­dua­lias su­tar­tis dėl pa­sko­lų tei­ki­mo“, - dės­tė jis.

Kaip nu­ro­do­ma Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me, jei šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­tų Sei­mas, de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nė pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba pa­keis iki šiol Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­ko­ma­ja­me pul­ke vy­ku­sius tri­jų mė­ne­sių ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus. Jie bus tę­sia­mi iki šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą pra­džios.

Pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad at­li­ku­siems de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą as­me­nims nu­ma­to­mos to­kios pat leng­va­tos ir mo­ty­va­ci­nės prie­mo­nės, ku­rios iki šiol bu­vo tai­ko­mos ba­zi­nių ka­ri­nių mo­ky­mų da­ly­viams: da­lies fak­tiš­kai su­mo­kė­tos stu­di­jų kai­nos kom­pen­sa­vi­mas, su­bsi­di­jos pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­li­ku­sių jau­nuo­lių darb­da­viams, taip pat ga­li bū­ti tai­ko­mos pa­pil­do­mos leng­va­tos sto­jan­tiems į aukš­tą­sias mo­kyk­las, pre­ten­duo­jan­tiems į vals­ty­bės tar­ny­bą.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba siū­lo šau­ki­mą grą­žin­ti pen­ke­riems me­tams.

Vals­ty­bės ir ka­riuo­me­nės va­do­vai tei­gia, kad šauk­ti­niai bū­ti­ni, sie­kiant už­pil­dy­ti ka­riuo­me­nės da­li­nius ir par­eng­ti re­zer­vą.

Šauk­ti­nių bu­vo at­si­sa­ky­ta 2008 me­tais, jie grą­ži­na­mi rea­guo­jant į Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je.