Vyriausybė pritarė išankstiniam elektroniniam balsavimui
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas po­sė­dy­je pri­ta­rė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tiems įsta­ty­mų pa­tai­sų pro­jek­tams, pa­gal ku­riuos jau ki­tų me­tų ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se įreng­tuo­se elek­tro­ni­niuo­se bal­sa­vi­mo ter­mi­na­luo­se.

To­kia pa­ti tvar­ka ga­lio­tų ir re­fe­ren­du­mo me­tu, jei­gu Sei­mas nu­spręs­tų jį pa­skelb­ti. Dėl par­eng­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų dar tu­rės bal­suo­ti Sei­mas.

„E­lek­tro­ni­niai ter­mi­na­lai su­ma­žin­tų rin­ki­mų ad­mi­nis­tra­vi­mo kaš­tus, pa­leng­vin­tų jų ad­mi­nis­tra­vi­mą, pa­da­ry­tų bal­sa­vi­mo pro­ce­są pa­to­ges­nį ne­įga­lie­siems ir svar­biau­sia – už­kirs­tų ke­lią bal­sų pir­ki­mui“, – sa­ko to­kios ini­cia­ty­vos au­to­rius tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Šiais me­tais vyks­tant sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mams bu­vo anu­liuo­ti tri­jų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų re­zul­ta­tai dėl pa­žei­di­mų per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą apy­gar­do­se. Dėl šių pa­žei­di­mų te­ko reng­ti pa­kar­to­ti­nius rin­ki­mus, ku­rie vals­ty­bės biu­dže­tui kai­na­vo apie 1,5 mln. eu­rų. Elek­tro­ni­nių ter­mi­na­lų nau­do­ji­mas per rin­ki­mus pa­dė­tų iš­spręs­ti to­kias si­tua­ci­jas.

Bal­suo­jant elek­tro­ni­niuo­se bal­sa­vi­mo ter­mi­na­luo­se, ne­be­lik­tų vo­kų, į ku­riuos įde­da­mas rin­kė­jo bal­sas, to­dėl to­kių rin­ki­mų pa­žei­di­mų, kai pa­žei­džia­mas bal­sa­vi­mo vo­kas, ne­be­lik­tų. At­vy­kęs bal­suo­ti į sa­vi­val­dy­bę, rin­kė­jas apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riams pa­teik­tų as­mens do­ku­men­tą ir gau­tų prie­igą prie elek­to­ri­nio bal­sa­vi­mo įren­gi­nio. Bal­sa­vi­mo ka­bi­no­je esan­čio įren­gi­nio ekra­ne rin­kė­jui bū­tų pa­tei­kia­mas rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo biu­le­te­nis, ku­rį jis už­pil­do ir ekra­ne pa­tvir­ti­na sa­vo pa­si­rin­ki­mą.

Rin­kė­jui nu­bal­sa­vus elek­tro­ni­nia­me bal­sa­vi­mo įren­gi­ny­je, įren­gi­nys iš­spaus­din­tų rin­kė­jo už­pil­dy­tą biu­le­te­nį (kaip at­sar­gi­nę ko­pi­ją), kad rin­kė­jas ga­lė­tų įsi­ti­kin­ti sa­vo bal­so pa­si­rin­ki­mu. Rin­kė­jui elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo įren­gi­ny­je pa­tvir­ti­nus, kad iš­spaus­din­tas biu­le­te­nis ati­tin­ka jo pa­duo­tą bal­są, jis au­to­ma­tiš­kai bū­tų įme­ta­mas į bal­sa­dė­žę. Jei iš­spaus­din­to biu­le­te­nio tu­ri­nys ne­su­tap­tų su rin­kė­jo pa­tvir­tin­tu pa­si­rin­ki­mu, rin­kė­jas bal­sa­vi­mo įren­gi­nio ekra­ne pa­žy­mė­tų iš­spaus­din­tą biu­le­te­nį ne­ga­lio­jan­čiu ir ga­lė­tų bal­suo­ti pa­kar­to­ti­nai. Kai rin­kė­jo pa­tvir­tin­tas biu­le­te­nis pa­ten­ka į bal­sa­dė­žę, bal­sa­vi­mas elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis pa­si­baig­tų.

Už­pil­dy­ti ir rin­kė­jo pa­tvir­tin­ti biu­le­te­niai bū­tų už­ko­duo­ja­mi elek­tro­ni­nia­me bal­sa­vi­mo įren­gi­ny­je ir sau­gaus elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis per­duo­da­mi Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai. Pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mui iš anks­to, apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja užants­pau­duo­tų bal­sa­dė­žę, į ku­rią au­to­ma­tiš­kai bu­vo įmes­ti iš­spaus­din­ti rin­ki­mų biu­le­te­niai, ir per­duo­tų ją Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Anks­tes­nė bal­sa­vi­mo pa­štu tvar­ka lik­tų li­go­ni­nė­se, na­muo­se, lai­vuo­se, plau­kio­jan­čiuo­se su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­va, ir ki­tais įsta­ty­mo nu­ma­ty­tais at­ve­jais.