Vyriausybė pritarė alkoholio vartojimo mažinimui
Trum­pes­nis al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo lai­kas, mi­ni­ma­laus pir­kė­jo am­žiaus di­di­ni­mas, aiš­kus at­sky­ri­mas, kas yra lai­ko­ma al­ko­ho­lio rek­la­ma, ir jos drau­di­mas – tai Sei­mo na­rių ir Pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės siū­lo­mos al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nės, dėl ku­rių šian­dien Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė sa­vo iš­va­dą.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad Lie­tu­vo­je al­ko­ho­lio su­var­to­ja­ma ge­ro­kai dau­giau nei ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se, kaip la­bai prob­le­mi­nę ša­lį ją įvar­di­ja ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja. To­dėl Vy­riau­sy­bė al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mą lai­ko pri­ori­te­ti­ne sri­ti­mi ir sie­kia komp­lek­si­nių prie­mo­nių. Ren­giant įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą bu­vo at­siž­velg­ta į dau­giau nei 50 tūkst. žmo­nių siū­ly­mus ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir su­ke­lia­mą di­džiu­lę ža­lą.

To­kios komp­lek­si­nės ir su­ba­lan­suo­tos prie­mo­nės, skir­tos al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ir ža­los ma­ži­ni­mui, siū­lo­mos pir­mą kar­tą nuo Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Prieš ke­le­tą me­tų jau bu­vo ap­ri­bo­tas al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­kas. Nau­jo­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis ke­ti­na­ma šį lai­ką dar šiek tiek su­trum­pin­ti ir leis­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu par­duo­tu­vė­se pir­ma­die­niais-šeš­ta­die­niais nuo 10 val. iki 20 val., o sek­ma­die­niais – nuo 10 val. iki 15 val.

Tuo tar­pu al­ko­ho­lio par­da­vi­mo tvar­ka vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se dėl to ne­si­keis. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad kaip ir iki šiol, va­ka­rais ir nak­ti­mis iš­si­neš­ti al­ko­ho­lį iš vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų ne­bus lei­džia­ma.

Vie­na iš di­džiau­sių su al­ko­ho­liu su­si­ju­sių prob­le­mų yra ta, kad jį var­to­ti žmo­nės pra­de­da la­bai jau­no am­žiaus, kas vė­liau su­ke­lia dau­gy­bę svei­ka­tos prob­le­mų, di­di­na jau­nų as­me­nų nu­si­kals­ta­mu­mą, smur­tą. To­dėl ke­ti­na­ma di­din­ti am­žiaus ri­bą, nuo ku­rios bus ga­li­ma įsi­gy­ti ir var­to­ti al­ko­ho­lį iki 20 me­tų.

Tai reiš­kia, kad bus drau­džia­ma par­duo­ti al­ko­ho­lį jau­nes­niems nei 20 m. as­me­nims. O jie sa­vo ruo­žtu ne­ga­lės jo var­to­ti ar tu­rė­ti su sa­vi­mi.

Pa­žy­mė­ti­na, kad al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ir al­ko­ho­lio var­to­ji­mo pa­sek­mių ma­ži­ni­mui yra tai­ko­mos tos komp­lek­si­nės prie­mo­nės, ku­rias re­ko­men­duo­ja Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja bei ki­tos eks­per­tų gru­pės, rem­da­mo­si moks­li­niais ty­ri­mais, ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi.

Nuo šiol sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos bus įga­lio­tos pa­čios spręs­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu vie­šų ren­gi­nių me­tu klau­si­mą. Taip pat sa­vi­val­dy­bės tu­rės tei­sę ap­ri­bo­ti al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­ką, nu­sta­ty­ti kon­kre­čias te­ri­to­ri­jas, ku­rio­se ga­li­ma juo pre­kiau­ti vie­šų ren­gi­nių me­tu.

Ren­giant įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą bu­vo at­siž­velg­ta ir į dar vie­ną pa­pli­tu­sį reiš­ki­nį – ne­le­ga­lią tak­si vai­ruo­to­jų tei­kia­mą pa­slau­gą, ku­rios me­tu jie klien­tams at­ve­ža al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad vai­ruo­to­jams tak­si au­to­mo­bi­liuo­se dar­bo me­tu lai­ky­ti ir ga­ben­ti al­ko­ho­lio pro­duk­tus, drau­džia­ma.

Tam ti­kri al­ko­ho­lio rek­la­mos ap­ri­bo­ji­mai ga­lio­jo ir iki šiol, o nau­jo­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kia­ma ap­sau­go­ti žmo­nes nuo ne­tei­sin­gos nuo­mo­nės for­ma­vi­mo ir vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą.

Tai reiš­kia, kad pir­miau­sia bus la­bai aiš­kiai at­skir­ta, kas yra lai­ko­ma rek­la­ma, o kas ne­pa­ten­ka į šią ka­te­go­ri­ją. Rek­la­ma ne­bus lai­ko­mas įmo­nės, pre­kiau­jan­čios al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, pa­va­di­ni­mas, lo­go­ti­pas ar kon­kre­taus gė­ri­mo lo­go­ti­pas. Tai reiš­kia, kad pre­kės ženk­lai ant įran­gos, tau­rių, bal­dų ir pan. ne­bus drau­džia­mi.