Vyriausybė pritarė 2017-ųjų biudžetui
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė 2017 me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tui ir ke­ti­na iki sa­vai­tės pa­bai­gos jį pa­teik­ti Sei­mui. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, jog Vy­riau­sy­bė su­ma­ži­no biu­dže­to de­fi­ci­tą, be to, nors ir ne­leng­vai, ra­do ga­li­my­bių pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus mo­ky­to­jams.

„Pir­miau­sia, ką rei­kia ak­cen­tuo­ti, pa­vy­ko su­ma­žin­ti de­fi­ci­tą, pa­ly­gin­ti su pir­mi­niu va­rian­tu. Tai svar­bu lai­kan­tis fis­ka­li­nės draus­mės. Taip pat te­ko su­ras­ti ne­leng­vai ga­li­my­bes da­li­nai įvyk­dy­ti pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mus mo­ky­to­jams“, – po nau­jo­jo mi­nis­trų ka­bi­ne­to pir­mo­jo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka žur­na­lis­tams sa­kė, jog Vy­riau­sy­bės per­žiū­rė­tas 2017 me­tų biu­dže­tas yra draus­min­ges­nis.

„Iš es­mės bu­vo per­žiū­rė­tos iš­lai­dos, ati­tin­ka­mai pa­pil­dy­ta pa­ja­mų da­lis, kal­bant apie ak­ci­zus, to­dėl iš­ėjo draus­min­ges­nis biu­dže­tas. Aš kal­bu apie al­ko­ho­lio ak­ci­zus – apie Sei­me re­gis­truo­tą pro­jek­tą, ku­riam Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė tei­gia­mą iš­va­dą, o apie ki­tus mo­kes­čius mes šian­dien ti­krai ne­kal­bė­jo­me“, – tvir­ti­no V.Ša­po­ka.

Jis mi­nė­jo, kad pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui tu­rė­tų ne­be­lik­ti nuo ki­tų me­tų pra­džios.

„Dėl šil­dy­mo PVM leng­va­tos ne kar­tą esu tei­gęs, jog ji yra sa­vo es­me ydin­ga, nes di­džią­ja da­li­mi nau­do­ja­si žmo­nes, ku­riuos tu­rė­tų iš­muš­ti rau­do­nis dėl nau­do­ji­mo­si ta leng­va­ta, to­dėl ji tu­rė­tų iš­nyk­ti ir mes Vy­riau­sy­bė­je nu­ta­rė­me, kad tai tu­rė­tų įvyk­ti nuo pat nau­jų­jų me­tų pra­džios. Kal­bant apie kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą, tai yra aiš­kus per­tek­lius lė­šų sa­vi­val­dy­bių sis­te­mo­je, ku­rio­mis bū­tų ga­li­ma kom­pen­suo­ti šią leng­va­tą ir yra me­cha­niz­mas žmo­nėms, ku­riems rei­kė­tų pa­dė­ti, kaip kreip­tis dėl kom­pen­sa­ci­jos“, – tei­gė V.Ša­po­ka.

Pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­te 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos, įskai­tant Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės par­amos lė­šas, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju va­rian­tu, di­dė­ja apie 43 mln. eu­rų iki 8,519 mlrd. eu­rų, asig­na­vi­mai – 10 mln. eu­rų iki 9,07 mlrd. eu­rų. Pla­nuo­ja­mas vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas – 550,3 mln. eu­rų.

Pla­nuo­ja­mos ak­ci­zų pa­ja­mos dėl spar­tes­nio jų ta­ri­fų al­ko­ho­liui au­gi­mo di­di­na­mos 45 mln. eu­rų iki 1,339 mlrd. eu­rų, ta­čiau at­siž­vel­giant į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo spren­di­mą bran­giems ne­kom­pen­suo­ja­miems vais­tams tai­ky­ti leng­va­ti­nį 5 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM), šio mo­kes­čio pa­ja­mų prog­no­zė ma­ži­na­ma 12 mln. eu­rų iki 3,315 mlrd. eu­rų.

Pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­te asig­na­vi­mus siū­lo­ma pa­di­din­ti 83,4 mln. eu­rų, iš ku­rių 17 mln. eu­rų bū­tų pa­pil­do­mai skir­ta pe­da­go­gų al­goms di­din­ti (iš vi­so – 41 mln. eu­rų), 3,1 mln. eu­rų – moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tams ir uni­ver­si­te­tų moks­lo dar­buo­to­jų už­mo­kes­čiui, 4,9 mln. eu­rų – Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to nuo­sta­toms įgy­ven­din­ti (iš vi­so – 23,2 mln. eu­rų).

Pa­pil­do­mus 44,5 mln. eu­rų ke­ti­na­ma skir­ti dėl kri­zės su­ma­žin­tų se­nat­vės pen­si­jų ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mui (iš vi­so – 87,3 mln. eu­rų), 2,6 mln. eu­rų – at­sta­ty­ti pu­sę su­ma­žin­tų asig­na­vi­mų su­mos, ku­ri bu­vo su­ma­žin­ta dėl įmo­kų „Sod­rai“ su­ma­žė­ji­mo 0,5 pro­cen­to.

Be to, pla­nuo­ja­mas asig­na­vi­mų su­ma­ži­ni­mas 73,4 mln. eu­rų, iš ku­rių 59,2 mln. eu­rų – pa­grin­di­nei so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos da­liai fi­nan­suo­ti dėl so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo ati­dė­ji­mo iki lie­pos 1 die­nos.

Nu­ma­to­ma, kad val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas ki­tą­met su­da­rys 0,7 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) – 0,1 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau, nei bu­vo nu­ma­ty­ta pir­ma­ja­me pro­jek­te. At­siž­vel­giant į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­ste­bė­ji­mus, val­džios sek­to­riaus struk­tū­ri­nis de­fi­ci­tas 2017 me­tais tu­rė­tų su­da­rys apie 1,2 proc. BVP – taip pat 0,1 pro­cen­ti­nio punk­to ma­žiau.

Sei­mas lap­kri­čio 24 die­ną Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės par­eng­tą 2017 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą po pir­mo­jo svars­ty­mo grą­ži­no to­bu­lin­ti Vy­riau­sy­bei. An­tras jo svars­ty­mas tu­ri įvyk­ti iki gruo­džio 18-osios, ta­da Sei­mas pa­skirs biu­dže­to pri­ėmi­mo da­tą – dėl to pa­pras­tai bal­suo­ja­ma vie­na­me iš ar­ti­miau­sių po­sė­džių.