Vyriausybė pritarė 2017 metų biudžeto projektui
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui bei su juo su­si­ju­sių įsta­ty­mų pro­jek­tams ir teiks juos Sei­mui.

„Pag­rin­di­niai ki­tų me­tų biu­dže­to ak­cen­tai – dė­me­sys so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mui ir kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mui. Pri­ori­te­tai, ku­rių mes lai­ko­mės – tai mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mai NA­TO, sie­kiant pri­ar­tė­ti prie 2 proc. kraš­to ap­sau­gai nuo BVP. Tam biu­dže­to pro­jek­te pa­pil­do­mai ski­ria­me be­veik 150 mln. eu­rų. Taip pat di­de­lė iš­lai­dų da­lis nu­ma­ty­ta es­mi­nės struk­tū­ri­nės pert­var­kos – so­cia­li­nio mo­de­lio – įgy­ven­di­ni­mui – ar­ti 250 mln. eu­rų“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Anot jo, kar­tu su biu­dže­tu Sei­mui tei­kia­mos ir Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias di­di­na­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį.

„Mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą gau­nan­tiems žmo­nės šis dy­dis pa­di­dė­tų nuo 200 iki 310 eu­rų. Tai rea­li prie­mo­nė di­di­nant žmo­nių pa­ja­mas, mo­ty­vuo­jant dirb­ti ir už­dirb­ti“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pa­ja­mos (kar­tu su ES in­ves­ti­ci­jo­mis ir ki­to­mis tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis) 2017 me­tais su­da­rys 9,997 mlrd. eu­rų, ar­ba 5,9 proc. dau­giau nei pla­nuo­ja­ma gau­ti šie­met, o iš­lai­dos – 10,580 mlrd. eu­rų, ar­ba 5 proc. dau­giau.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos kar­tu su ES in­ves­ti­ci­jo­mis ir ki­tos tarp­tau­ti­nės par­amos lė­šo­mis sieks 8,476 mlrd. eu­rų, ar­ba 5,3 proc. dau­giau nei pla­nuo­ja­ma gau­ti šie­met, o iš­lai­dos – 9,060 mlrd. eu­rų, ar­ba 4,3 proc. dau­giau.

Nu­ma­to­ma, kad 2017 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jos ir ki­ta tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nė par­ama bus šių me­tų ly­gio ir su­da­rys 2,101 mlrd. eu­rų.

Pla­nuo­ja­ma, jog dėl įgy­ven­di­na­mų struk­tū­ri­nių re­for­mų ir di­di­na­mų ma­žiau­siai už­dir­ban­čių­jų vai­kus au­gi­nan­čių ša­lies gy­ven­to­jų ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų, vie­šo­jo sek­to­riaus fi­nan­sų de­fi­ci­tas 2017 me­tais su­da­rys 0,8 proc. BVP, iš jo 0,6 proc. BVP su­da­ro nuo 2017 me­tų įsi­ga­lio­sian­čio so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rį su­da­ro struk­tū­ri­nių dar­bo rin­kos ir so­cia­li­nės sri­ties re­for­mų tei­sės ak­tai, kai­na. Vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tui įta­kos tu­rės ir 2017 me­tais di­di­na­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mas pa­ja­mų dy­dis.

Nu­ma­to­ma, kad 2017 me­tų pa­ja­mų iš mo­kes­čių ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų san­ty­kis su BVP pa­di­dės 0,5 pro­cen­ti­nio punk­to ir pa­sieks 30,5 proc. BVP. Prog­no­zuo­ja­ma, kad iš ke­tu­rių pa­grin­di­nių mo­kes­čių (pri­dė­ti­nės ver­tės, gy­ven­to­jų pa­ja­mų, ak­ci­zų ir pel­no), su­da­ran­čių apie 87 proc. vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų (be ES in­ves­ti­ci­jų ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės par­amos lė­šų), bus gau­ta apie 6,854 mlrd. eu­rų, ar­ba 9,2 proc. dau­giau, nei pla­nuo­ja­ma gau­ti 2016 me­tais.

Biu­dže­to ro­dik­liai par­eng­ti re­mian­tis rug­sė­jo pra­džio­je pa­skelb­tu ūkio rai­dos sce­na­ri­ju­mi. Jis nu­ma­to, kad 2017 me­tais bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) augs 2,7 proc., vi­du­ti­nė me­ti­nė inf­lia­ci­ja sieks 2,2 proc., vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių) augs 6,2 proc., o ne­dar­bo ly­gis su­ma­žės iki 7,2 pro­cen­to.