Vyriausybė pritarė 2016 metų biudžeto projektui
Su­si­lai­kius trims Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­tiems mi­nis­trams, Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no pir­mi­nį 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą.

Bal­suo­jant dėl biu­dže­to, su­si­lai­kė kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė. Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis su­kri­ti­ka­vo to­kį Dar­bo par­ti­jos na­rių spren­di­mą, o prem­je­ras pa­pra­šė pa­teik­ti kon­kre­čius ar­gu­men­tus, ko­dėl ne­ten­ki­na biu­dže­to pro­jek­tas.

„Kaip tei­sin­gu­mo mi­nis­tras no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną de­ta­lę, kad Vy­riau­sy­bė­je spren­di­mus pri­ima Vy­riau­sy­bės na­riai, to­dėl čia ne­ga­li­mi jo­kie ko­lek­ty­vi­niai par­eiš­ki­mai. Jei­gu kaž­kas iš Vy­riau­sy­bės na­rių gal­vo­ja ki­taip, in­di­vi­dua­liai tu­rė­tų pa­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, nes čia bal­suo­ja ne par­ti­jos, o pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją - Vy­riau­sy­bės na­riai“, - sa­kė J. Ber­na­to­nis.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė tei­gė ne­ga­lin­ti pa­lai­ky­ti biu­dže­to pro­jek­to, nes ja­me mi­nis­te­ri­jai iki šiol nė­ra nu­ma­ty­ta rei­ka­lin­gi 11 mln. eu­rų.

„Aš ko ge­ro šian­dien esu vie­nin­te­lė mi­nis­trė, ku­ri yra la­biau­siai liūd­na ir nu­skriaus­ta, nes man ati­ma­mi 11 mln. eu­rų. Aš ne­tu­riu iš ko pra­dė­ti kla­sės krep­še­lių, aš ne­tu­riu kaip įgy­ven­din­ti prie­vo­lės, už­da­vi­nių, ku­riuos su­for­mu­la­vo­te jūs, ger­bia­mas prem­je­re. Vi­są va­sa­rą lau­kiau re­zul­ta­tų, o to ne­įvy­ko. Aš tie­siog ir­gi su­si­lai­ky­siu“, - tvir­ti­no švie­ti­mo mi­nis­trė.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gė, kad pa­si­gen­da kul­tū­ros svar­bos įver­ti­ni­mo vals­ty­bės mas­tu, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad bal­suo­jant su­si­lai­ko par­ti­jos spren­di­mu.

„Mū­sų par­ti­jos va­do­vy­bė lai­ko, kad koa­li­ci­jo­je dėl biu­dže­to ne­bu­vo ga­lu­ti­nai su­tar­ta, to­dėl mes nuo bal­sa­vi­mo su­si­lai­ky­si­me“, - tei­gė Š.Bi­ru­tis.

Pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą biu­dže­to pa­ja­mos ki­tą­met ma­žė­ja 1,2 proc. (96 mln. eu­rų) iki 7,893 mlrd. eu­rų, o iš­lai­dos au­ga 1 proc. (88 mln. eu­rų) iki 8,485 mlrd. eu­rų.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja dar ga­li pa­ko­re­guo­ti biu­dže­to pa­ja­mų pla­ną, jei bus gau­ta nau­jų duo­me­nų.

Vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas ki­tą­met tu­rė­tų siek­ti 592 mln. eu­rų - 45,1 proc. (184 mln. eu­rų) dau­giau nei nu­ma­ty­ta šie­met (408 mln. eu­rų).

2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas iki spa­lio 15 die­nos tu­ri bū­ti pa­teik­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK), ku­ri sa­vo pir­mi­nę iš­va­dą pa­teik­tų iki spa­lio pa­bai­gos. Jei­gu Ko­mi­si­ja par­ei­ka­laus pa­tiks­lin­tį pro­jek­tą, at­nau­jin­tas jo va­rian­tas tu­ri bū­ti pa­teik­tas iki lap­kri­čio 21 die­nos, o ofi­cia­li ga­lu­ti­nė EK iš­va­da pa­aiš­kės iki lap­kri­čio 30 die­nos.

Iki spa­lio 17 die­nos pro­jek­tas tu­ri bū­ti pa­teik­tas Sei­mui.