Vyriausybė prašo patarti, kaip stabdyti emigraciją
Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja kvie­čia gy­ven­to­jus at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie emig­ra­ci­ją, teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip stab­dy­ti iš­vy­ki­mą ir su­sig­rą­žin­ti emig­ran­tus.

Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba BNS nu­ro­dė, kad per ke­lias sa­vai­tes nuo apk­lau­sos pa­skel­bi­mo jo­je jau da­ly­va­vo be­veik 2 tūkst. as­me­nų, pla­nuo­ja­ma, kad vi­si no­rin­tie­ji ga­lės pa­si­sa­ky­ti iki ru­dens.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio, gy­ven­to­jų pa­teik­ti ra­cio­na­lūs pa­siū­ly­mai ga­lė­tų tap­ti kon­kre­čiais spren­di­mais. Nors daug klau­si­mų su­si­ję su as­me­ni­ne emig­ra­ci­jos pa­tir­ti­mi, apk­lau­so­je kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ir gy­ve­nan­tie­ji bei dir­ban­tie­ji Lie­tu­vo­je.

„Kal­ba­me apie kon­kre­čius pa­siū­ly­mus, ku­rie ga­li bū­ti rea­li­zuo­ja­mi vie­no­kiais ar ki­to­kiais veiks­mais. Ne­bū­ti­nai emig­ran­tai ga­li da­ly­vau­ti, ga­li ir, pa­vyz­džiui, vers­li­nin­kai siū­ly­ti, bet kas, kas yra ak­ty­vus pi­lie­tis, pri­si­jun­gęs ga­li pa­siū­ly­ti, rep­li­kuo­ti“, – BNS sa­kė kanc­le­ris.

Res­pon­den­tų klau­sia­ma, ar jie pa­tys yra ar bu­vo emig­ra­vę, kas juos pa­ska­ti­no grįž­ti į Lie­tu­vą, ar jie pla­nuo­ja emig­ruo­ti, ar pla­nuo­ja grįž­ti į Lie­tu­vą, ko­kios pa­grin­di­nės prie­žas­tys lė­mė jų emig­ra­ci­ją, dėl ko­kių prie­žas­čių, jų ma­ny­mu, daž­niau­siai emig­ruo­ja­ma iš Lie­tu­vos. Taip pat pra­šo­ma pa­teik­ti pa­siū­ly­mų, kaip su­stab­dy­ti di­dė­jan­čią emig­ra­ci­ją iš Lie­tu­vos, ko­kių veiks­mų tu­rė­tų im­tis Lie­tu­vos vals­ty­bė, siek­da­ma su­sig­rą­žin­ti iš­vy­ku­siuo­sius.

„Jei­gu bus ge­rų idė­jų, tai iš ti­krų­jų ko­dėl ne­pa­nau­do­ti, ne­įra­šy­ti į ofi­cia­lius do­ku­men­tus, stra­te­gi­jas, veiks­mų pla­nus ir taip to­liau?“ – svars­tė A.Ma­čiu­lis.

Pa­sak Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, per­nai iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dau­giau žmo­nių nei už­per­nai (2014 me­tais – 36,6 tūkst., 2015 me­tais – 44,5 tūkst.), o im­ig­ra­vo ma­žiau (2014 me­tais – 24,2 tūkst., 2015 me­tais – 22,2 tūkst.). Dau­gu­ma im­ig­ran­tų yra ree­mig­ran­tai (2014 me­tais – 19,5 tūkst., 2015 – 18,4 tūkst.).