Vyriausybė planuoja aerodromus patikėti savivaldybėms
Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nis ko­mi­te­tas an­tra­die­nį nu­ta­rė, kad ša­lies ae­rod­ro­mus tui val­dy­ti sa­vi­val­dy­bės, bet Lie­tu­vos avia­ci­jos spor­to fe­de­ra­ci­jas vie­ni­jan­ti aso­cia­ci­ja Lie­tu­vos ae­rok­lu­bas sa­ko, jog pa­si­rink­tas blo­gas spren­di­mas, nes sa­vi­val­dy­bės nė­ra su­in­te­re­suo­tos avia­ci­jos spor­to puo­se­lė­ji­mu ir ne­tu­ri su­pra­ti­mo, kaip vys­ty­ti ae­rod­ro­mus.

„Blo­gas spen­di­mas pri­im­tas. Nes rei­kia ma­ty­ti vis­ką komp­lek­se. Sa­ky­ki­te, ką veiks re­gio­ni­niai ae­rok­lu­bai nie­ko ne­tu­rė­da­mi? Nie­ko. O sa­vi­val­dy­bė tu­ri ati­tin­ka­mų spe­cia­lis­tų ar ko, kad ad­mi­nis­truo­tų ae­rod­ro­mus, kad už­ti­krin­tų skry­džių sau­gą ir vi­są ki­tą? Ne­tu­ri“, – žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nio ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Lie­tu­vos ae­rok­lu­bo di­rek­to­rius Jo­nas Ma­žin­tas.

Anot vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio pri­im­tas spren­di­mas – komp­ro­mi­si­nis. Anot jo, ae­rod­ro­mų sa­vi­nin­kais no­ri tap­ti bent 6–7 sa­vi­val­dy­bės. Dėl tų ae­rod­ro­mų, ku­rių sa­vi­val­dy­bės val­dy­ti ne­no­rės, Vy­riau­sy­bė spręs su­lau­ku­si at­sa­ky­mų iš sa­vi­val­dy­bių. Ta­čiau ža­da­ma, kad jie ne­bus pa­nai­kin­ti.

„Pap­ras­čiau­sia yra užar­ti ar­ba užs­ta­ty­ti na­mais, ti­krai to leis­ti ne­ga­li­me“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

S.Skver­ne­lis ma­no, jog ae­rod­ro­mus val­dy­ti pe­rė­mu­sios sa­vi­val­dy­bės pa­isys spor­ti­nin­kų in­te­re­sų. Tuo me­tu Lie­tu­vos ae­rok­lu­bas įsi­ti­ki­nęs, kad ge­riau ae­rod­ro­mams val­dy­ti steig­ti nau­ją įstai­gą, ku­ri taip pat rū­pin­tų­si skry­džių sau­gu­mu, avia­ci­jos tu­riz­mu.

„Spor­ti­nin­kai tu­ri ki­to­kį ma­ty­mą. Jie no­rė­tų, kad bū­tų vie­šo­ji įstai­ga su­kur­ta kaž­ko­kia, bet vėl tai yra ad­mi­nis­tra­ci­niai kaš­tai, iš­lai­ky­mas. Dėl vys­ty­mo, dėl in­ves­tuo­to­jo pa­ieš­kos – aš ma­nau, kad mes ti­krai šian­dien su­ra­do­me to­kį komp­ro­mi­są, kad bū­tų ga­li­ma su­dė­jus sau­gik­lius iš­sau­go­ti jų pa­skir­tį, kad ne­nu­ken­tė­tų spor­to in­te­re­sai, ir bū­tų at­siž­velg­ta į sa­vi­val­dy­bių in­te­re­sus, ir į vals­ty­bės, aiš­ku“, – dės­tė S.Skver­ne­lis.

Anot VRM, ša­ly­je vei­kia 15 spor­to ir bend­ro­sios avia­ci­jos reik­mėms skir­tų ae­rod­ro­mų.

Pa­si­kei­tus įsta­ty­mams ae­rod­ro­mai re­gio­ni­niams ae­rok­lu­bams ne­ga­li bū­ti per­duo­ti val­dy­ti pa­nau­dos tei­se. Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas, ku­ris ae­rok­lu­bams iki šiol to­kią tei­sę su­teik­da­vo, pats ne­be­val­do ae­rod­ro­mų pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Pa­gal įsi­ga­lio­ju­sias Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­ti­kė­ji­mo tei­se ar pa­nau­dos su­tar­ti­mi ae­rod­ro­mus ga­li val­dy­ti tik įsta­ty­me nu­ro­dy­tos 20 įmo­nių.

Da­bar ae­rod­ro­mus Lie­tu­vo­je ga­li val­dy­ti „Lie­tu­vos pa­štas“, „Ig­na­li­nos at­omi­nė elek­tri­nė“, „Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja“, „Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų agen­tū­ra“, „O­ro na­vi­ga­ci­ja“, „Au­to­ma­gis­tra­lė“, „Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­ja“, „Lie­tu­vos oro uos­tai“, „Šiau­lių oro uos­tai“ ir ki­tos už re­gio­nų ke­lius at­sa­kin­gos vals­ty­bės įmo­nės.