Vyriausybė pirks tautos balsą
Ar­ti­miau­siu me­tu Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ren­gia­si įsi­gy­ti ke­lių de­šim­čių vie­šų­jų kon­sul­ta­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gas, su­pla­nuo­tas ke­tu­rių di­de­lių fo­ru­mų or­ga­ni­za­vi­mas, nu­ma­ty­ti val­di­nin­kų mo­ky­mai bei se­mi­na­rai. Ne­tru­kus Vil­niu­je apie „at­vi­rą Vy­riau­sy­bę“ skelbs ir 100 lau­ko rek­la­mos sten­dų.

At­si­nau­ji­nę Vy­riau­sy­bės, jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų ir mi­nis­te­ri­jų tink­la­la­piai – tik pu­sė su­pla­nuo­to ke­lio. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja va­di­na­mo­sios elek­tro­ni­nės de­mo­kra­ti­jos pro­jek­tui jau iš­lei­do be­veik 440 tūkst. eu­rų, ta­čiau tai te­bu­vo pra­džia.

Da­bar ke­ti­na­ma in­ves­tuo­ti į įvai­rius mo­ky­mus, spren­di­mus ir ini­cia­ty­vas. Vie­nos jų skir­tos kon­sul­ta­ci­joms su vi­suo­me­ne to­bu­lin­ti, ki­tos – at­vi­ros Vy­riau­sy­bės kam­pa­ni­jai in­ter­ne­te vie­šin­ti. Ar tai duos grei­tų re­zul­ta­tų? Moks­li­nin­kai tuo abe­jo­ja.

Van­gi vi­suo­me­nė

Apie li­kus me­tams iki rin­ki­mų ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tu­sias mi­nis­te­ri­jų ir Vy­riau­sy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nes „Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė per­nai, kai elek­tro­ni­nės de­mo­kra­ti­jos plė­tros šū­kiais ap­kai­šio­tas pro­jek­tas „Ma­no Vy­riau­sy­bė“ abe­jo­nių su­kė­lė opo­zi­ci­jai ir vi­suo­me­ni­nin­kams. Vie­niems nau­jie­ji tink­la­la­piai pri­mi­nė nau­jie­nų por­ta­lus, ki­ti juo­se pa­si­ge­do rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos.

Pro­jek­tą skam­biu pa­va­di­ni­mu „E­lek­tro­ni­nės de­mo­kra­ti­jos pa­slau­gų plė­tra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je“ 2014 me­tais ini­ci­ja­vo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja kar­tu su In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tu prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Šis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Vy­riau­sy­bė sa­vo tink­la­la­py­je, rub­ri­ko­je „E. pi­lie­tis“, skel­bia ir vie­šą­sias kon­sul­ta­ci­jas. Gy­ven­to­jai čia ga­li, pa­vyz­džiui, teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus, kaip efek­ty­viau nau­do­ti biu­dže­to lė­šas. Ne­se­niai jiems siū­ly­ta par­eikš­ti nuo­mo­nę dėl at­vi­ros Vy­riau­sy­bės par­tne­rys­tės veik­los, pa­svars­ty­ti, ar rei­kia keis­ti eg­za­mi­nų sis­te­mą. Pa­sta­ro­ji kon­sul­ta­ci­ja su­lau­kė ko­ne dau­giau­sia pi­lie­čių pa­siū­ly­mų – sep­ty­nių. Tuo me­tu ki­tos kon­sul­ta­ci­jos su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lau­kė – prie jau įvy­ku­sių­jų daž­niau­siai fi­gū­ruo­ja skai­čiai 0 ar­ba 1.

Iš pa­skelb­tų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų aiš­kė­ja, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ren­gia­si to­liau plė­to­ti šį pro­jek­tą, nes, kaip nu­ro­do­ma, vi­suo­me­nė vis dar van­giai da­ly­vau­ja vie­šo­jo val­dy­mo pro­ce­suo­se.

„Ins­ti­tu­ci­joms ak­ty­viau įtrauk­ti vi­suo­me­nę į val­dy­mo pro­ce­sus trūks­ta vie­nin­gos ko­mu­ni­ka­ci­jos pra­kti­kos ir stra­te­gi­jos. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad vie­šo­jo val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jos taip pat ne­tu­ri vie­nin­go kon­sul­ta­vi­mo­si su vi­suo­me­ne me­cha­niz­mo ir jo tai­ky­mo pra­kti­kos. Kol kas nė­ra vie­nin­gos vie­šų­jų kon­sul­ta­ci­jų me­to­di­kos, nė­ra nu­sta­ty­ti pa­grin­di­niai kon­sul­ta­vi­mo­si pri­nci­pai, ter­mi­nai, stan­dar­tai, nė­ra ap­ra­šy­ti kon­sul­ta­vi­mo­si bū­dai, ins­ti­tu­ci­joms trūks­ta me­to­di­nės pa­gal­bos ir rei­kia­mų kom­pe­ten­ci­jų tin­ka­mai vyk­dy­ti vie­šą­sias kon­sul­ta­ci­jas“, – ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se.

Vie­šin­sis ir feisbuke

An­tai vie­no pir­ki­mų tech­ni­nė­je spe­ci­fi­ka­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad pa­slau­gų tei­kė­jas tu­rės or­ga­ni­zuo­ti 18 vie­šų­jų kon­sul­ta­ci­jų, per ku­rias, kaip skel­bia­ma, „tu­ri bū­ti pla­čiu mas­tu kon­sul­tuo­ja­ma­si, dis­ku­tuo­ja­ma su vi­suo­me­ne (vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis ša­li­mis – vie­šo­jo val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis, ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, moks­lo įstai­go­mis, vers­lo su­bjek­tais ir jų at­sto­vais) Vy­riau­sy­bės dar­bot­var­kės ir vie­šo­sios po­li­ti­kos sri­čių pri­ori­te­ti­niais klau­si­mais“.

Čia pat pa­skelb­ta, kad sie­kiant ak­ty­ves­nio vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mo vie­šo­sio­se kon­sul­ta­ci­jo­se, jos tu­ri bū­ti vyk­do­mos or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius. Pla­nuo­ja­ma su­reng­ti ke­tu­rias vie­nos dar­bo die­nos truk­mės „pla­taus mas­to fo­ru­mus/­kon­fe­ren­ci­jas“ (po 100 da­ly­vau­jan­čių as­me­nų), 15 vie­nos dar­bo die­nos truk­mės „te­mi­nių aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jų“ (po 30–40 da­ly­vau­jan­čių as­me­nų).

Be ki­ta ko, kaip ma­ty­ti iš pa­skelb­tų pir­ki­mo do­ku­men­tų, ren­gia­ma­si įsi­gy­ti ir 14-os mi­nis­te­ri­jų „vyk­do­mos ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jų ana­li­zę ir gai­res“, „in­di­vi­dua­lias kon­sul­ta­ci­jas dėl bend­ros Vy­riau­sy­bės veik­los vie­ši­ni­mo, „at­vi­ros Vy­riau­sy­bės vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ją“ so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, dar­buo­to­jų mo­ky­mus. Ga­liau­siai ra­sis 100 lau­ko rek­la­mos sten­dų Vil­niaus mies­te.

Kas an­tras nežino

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­žy­mė­jo, kad vi­sa tai – anks­čiau vyk­dy­to pro­jek­to tę­si­nys. Jis ti­ki­no, kad Vy­riau­sy­bės tink­la­la­py­je žmo­nių pa­tei­kia­mi pa­siū­ly­mai yra ir bus ana­li­zuo­ja­mi.

Rimantas Vaitkus: „Dar neturime suvestinės ir nesame visko sugrupavę. Bet matyti, kad yra įvairių pasiūlymų ir gerų minčių." /"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

„Dar ne­tu­ri­me su­ves­ti­nės ir ne­sa­me vis­ko su­gru­pa­vę. Bet ma­ty­ti, kad yra įvai­rių pa­siū­ly­mų ir ge­rų min­čių. Ne­ma­nau, kad tos min­tys bus ati­dė­tos į ša­lį: vis­ką ana­li­zuo­si­me, žiū­rė­si­me, gru­puo­si­me. Ži­no­me, tai nė­ra iš­sa­mi apk­lau­sa, at­lie­ka­ma pa­gal vi­sus so­cio­lo­gi­jos dės­nius ir pan.“, – pri­dū­rė R. Vait­kus.

Per­nai at­lik­tas Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to ty­ri­mas ro­do, kad dau­gu­ma gy­ven­to­jų ži­no tik to­kias tra­di­ci­nes įsi­trau­ki­mo į spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są for­mas kaip re­fe­ren­du­mai (75 proc.), pe­ti­ci­jos (64 proc.), krei­pi­ma­sis į po­li­ti­kus (52 proc.), mi­tin­gai, pi­ke­tai (75 proc.), po­li­ti­nių par­ti­jų veik­la (52 proc.). Apie ki­to­kius bū­dus da­ry­ti įta­ką vie­šie­siems spren­di­mams di­džio­ji da­lis ne­bu­vo gir­dė­ję. Pa­vyz­džiui, apie vie­šą­sias kon­sul­ta­ci­jas ži­no­jo tik 34 proc. žmo­nių (55 proc. ne­bu­vo gir­dė­ję), apie elek­tro­ni­nius val­džios var­tus – 31 proc. ir pan.

Pro­ce­sas imituojamas

Kas­met skel­bia­mas pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­sas ir­gi ro­do, kad lie­tu­viai vis dar nė­ra pi­lie­tiš­kai ak­ty­vūs.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­to do­cen­tė so­cio­lo­gė Rū­ta Ži­liu­kai­tė svars­tė, kad Vy­riau­sy­bės elek­tro­ni­nė plat­for­ma pi­lie­čių pa­siū­ly­mais ne­už­vers­ta ne vien dėl ne­ži­no­ji­mo. „E. pi­lie­tis, at­siž­vel­giant į tai, kad jau­nes­nio­ji kar­ta la­bai nau­do­ja­si so­cia­li­niais tink­lais ir nau­jo­sio­mis me­di­jo­mis, ti­krai tu­ri pers­pek­ty­vą. Bet vis­kam rei­kia lai­ko. Mū­sų bend­ras pi­lie­ti­nis efek­ty­vu­mas yra men­kas ir san­ty­ki­nai že­mas bend­ra­me il­ga­me­tes tra­di­ci­jas tu­rin­čių de­mo­kra­ti­nių ša­lių kon­teks­te“, – ko­men­ta­vo ji.

Moks­li­nin­kės tei­gi­mu, mo­ky­mų, stu­di­jų, fo­ru­mų ir aps­kri­tų­jų sta­lų ne­už­ten­ka. „Mums rei­kia ak­ty­vių veiks­mų. Kas žmo­nes įkve­pia veik­ti ir ka­da jie im­asi rea­lių veiks­mų? Tuo­met, kai pa­jun­ta, kad už­ka­bin­ti jų in­te­re­sai. Ir pi­lie­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je esa­ma ly­de­rių, ku­rie ga­li juos su­telk­ti, iš­reikš­ti jų nuo­mo­nę. Tai ir­gi yra ge­bė­ji­mas – iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Iki šiol dau­ge­liui trūks­ta ži­nių ir įgū­džių, kaip tai pa­da­ry­ti“, – pri­dū­rė R. Ži­liu­kai­tė.

Kad iki šiol kon­sul­ta­vi­ma­sis su vi­suo­me­ne tik im­ituo­ja­mas, jau anks­čiau „Lie­tu­vos ži­nioms“ yra sa­kęs VU Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Vi­ta­lis Na­kro­šis. Po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mas pri­imant spren­di­mus daž­nai ne­su­lau­kia jo­kio grįž­ta­mo­jo ry­šio, to­dėl ra­cio­na­lūs žmo­nės to­kią veik­lą ima lai­ky­ti bep­ras­miš­ka. „Nė­ra kon­sul­ta­vi­mo­si at­as­kai­tos, api­bend­ri­ni­mo, kas at­si­ti­ko, kai spren­di­mas bu­vo pri­im­tas. Tai­gi daž­nai im­ituo­ja­me klau­sy­mus ir kon­sul­ta­ci­jas“, – yra mi­nė­jęs jis.