Vyriausybė patuštins rezervą
Iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo fon­do ke­ti­na­ma iš­da­ly­ti be­veik 50 tūkst. eu­rų. Di­džią­ją da­lį – apie 40 tūkst. eu­rų – nu­ma­ty­ta skir­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (URM).

Kad URM į Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ta­ria­mą­ją mi­si­ją Ukrai­no­je ga­lė­tų de­le­guo­ti tris na­cio­na­li­nius eks­per­tus, o į Gru­zi­jos ste­bė­ji­mo mi­si­ją – vie­ną, Vy­riau­sy­bė iš re­zer­vo lė­šų nu­ma­čiu­si skir­ti 39,3 tūkst. eu­rų.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Ka­zi­mie­ro Uo­kos lai­do­tu­vių iš­lai­doms pa­deng­ti gaus 4,3 tūkst. eu­rų. 5,7 tūkst. eu­rų bus skir­ti įsi­tei­sė­ju­siems teis­mų spren­di­mams vyk­dy­ti, ku­riais pri­teis­ta tei­sė­jams ne­iš­mo­kė­ta dar­bo už­mo­kes­čio da­lis už dar­bą poil­sio ir šven­čių die­no­mis. Lė­šos ati­teks Prie­nų, Ma­žei­kių, Vil­niaus ir Tel­šių ra­jo­nų teis­mų tei­sė­jams.

Me­tų pra­džio­je Vy­riau­sy­bės re­zer­vą su­da­rė 1,45 mln. eu­rų. Pa­skirs­čius mi­nė­tas pi­ni­gų su­mas, Vy­riau­sy­bės fon­de liks 871,3 tūkst. eu­rų.