Vyriausybė palaiko Gintauto Kėvišo nustūmimo įstatymą
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė, kad iki dvie­jų bū­tų ri­bo­ja­mos tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jos.

Nau­jo­vė įsi­ga­lio­tų, jei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­toms pa­tai­soms pri­tar­tų ir Sei­mas.

Šio­mis pa­tai­so­mis siū­lo­ma ap­ri­bo­ti na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų skai­čių iki dvie­jų, įtvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mą va­do­vams bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos bei įpa­rei­go­ti tea­trų ir įstai­gų va­do­vus lai­ky­tis kul­tū­ros mi­nis­tro nu­sta­ty­tų Kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės veik­los ir eti­kos tai­syk­lių.

Anot mi­nis­te­ri­jos, pro­jek­tu sie­kia­ma už­ti­krin­ti va­do­va­vi­mo na­cio­na­li­niams, vals­ty­bi­niams ir sa­vi­val­dy­bės tea­trams ir kon­cer­ti­nėms įstai­goms efek­ty­vu­mą ir aukš­tą tea­trų, kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų kom­pe­ten­ci­jos ly­gį bei jų at­sa­ko­my­bę.

Pa­tai­sos taip pat nu­ma­ty­to ga­li­my­bę be kon­kur­so iki vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui pa­skir­ti lai­ki­ną įstai­gos va­do­vą ne iš esa­mo jos per­so­na­lo.

„Tar­ki­me, at­si­tin­ka įstai­go­se, kad va­do­vai yra pa­ša­li­na­mi nuo par­ei­gų, tai to­kiais at­ve­jais at­ve­jais pa­pras­tai no­ri­ma už­ti­krin­ti sklan­dų ir har­mo­nin­gą ins­ti­tu­ci­jos dar­bą, o jei­gu tai yra su nu­ša­lin­tuo­ju su­si­ję ki­ti as­me­nys, tai to­kiu bū­du su­si­da­ro tam ti­kros komp­li­ka­ci­jos“, – po­sė­dy­je aiš­ki­no kul­tū­ros mi­nis­trė Li­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

Pa­kei­ti­mai par­eng­ti, kai pa­aiš­kė­jo, kad tei­siš­kai su­dė­tin­ga iš par­ei­gų at­leis­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vą Gin­tau­tą Kė­vi­šą, nors ki­lo abe­jo­nių dėl re­pu­ta­ci­jos ir in­te­re­sų konf­lik­tų. Ne­pai­sant to, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mą nuo iš­reiš­kė pre­zi­den­tė, prem­je­ras, kul­tū­ros mi­nis­trė, tea­tro va­do­vas at­me­tė vi­sus prie­kaiš­tus ir par­eiš­kė ne­si­trauk­siąs iš par­ei­gų.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba kri­ti­ka­vo G.Kė­vi­šą dėl si­tua­ci­jos, kai per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, ir STT va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, kad bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pats G.Kė­vi­šas yra pra­šęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui tea­tras ga­vo. Dėl to ty­ri­mą pra­dė­jo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

G.Kė­vi­šas ak­cen­tuo­ja, kad tea­tras bu­vo pri­vers­tas pirk­ti kon­cer­tus iš sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, nes bū­tent ši įmo­nė tu­rė­jo iš­skir­ti­nes tei­ses Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro, ope­ros pri­ma­do­nos An­ge­los Gheorg­hiu ir Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tams Bal­ti­jos kraš­tuo­se ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je su­reng­ti. Jis pa­brė­žia dek­la­ra­vęs vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, at­li­kęs vi­sus veiks­mus, ku­rių rei­ka­lau­ja ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ir tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja.

Dėl G.Kė­vi­šo pa­ja­mų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja yra pra­dė­ju­si mo­kes­ti­nį ty­ri­mą.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2009-ai­siais, da­lis jo nu­trauk­ta ne­su­rin­kus įro­dy­mų, kad vyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, nes dar­bus at­li­ku­si Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „SBS Buh­nen­tech­nik GmbH“ ne­pa­tei­kė pro­ku­ro­rams duo­me­nų. Ki­ta­me epi­zo­de bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­tais pri­pa­žin­ti tuo­me­ti­nis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Min­de­ris bei tuo­me­ti­nė vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė. Įta­ri­mai tuo­met bu­vo pa­teik­ti ke­liems as­me­nims, tarp jų – ir G.Kė­vi­šui, ta­čiau pa­nai­kin­ti nu­trau­kus ty­ri­mą. Ty­ri­mas at­nau­jin­tas per teis­mus iš­si­rei­ka­la­vus do­ku­men­tų iš Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės, įta­ria­mų­jų šiuo me­tu nė­ra.