Vyriausybė pakėlė terorizmo grėsmės lygį
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­kė­lė te­ro­ro ak­to grės­mės ly­gį nuo že­miau­sio iki že­mo.

„Kaip ži­no­te, Šen­ge­no erd­vė yra vie­na sie­na, ir da­bar­ti­niai įvy­kiai, ku­rie vyks­ta Eu­ro­po­je, ti­krai yra ke­lian­tys ne­ri­mą. Šian­dien to­kių prob­le­mų gal­būt mes Lie­tu­vo­je ne­tu­ri­me, bet nie­kas nė­ra ga­ran­tuo­tas, kad ir pas mus tos prob­le­mos ga­lė­tų at­si­ras­ti. Tai ma­nau, kad toks lyg­mens pa­kė­li­mas šiek tiek duo­tų pa­pil­do­mą sti­mu­lą įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms rim­čiau per­si­žiū­rė­ti sa­vo ga­li­my­bes, gal­būt per­si­re­vi­zuo­ti sa­vo pa­si­ren­gi­mą tam at­ve­jui, jei­gu kas nors at­si­tik­tų“, - Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je sa­kė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vas.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nu­sta­to­ma, kad vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je įsi­ga­lio­ja že­mas te­ro­ro ak­to grės­mės ly­gis. Iki šiol ga­lio­jęs 2010 me­tais Vy­riau­sy­bės pri­im­tas nu­ta­ri­mas nu­sta­tė že­miau­sią te­ro­ro ak­to grės­mės ly­gį.

Že­mas te­ro­ro ak­to grės­mės ly­gis reiš­kia, kad te­ro­ro ak­to ti­ki­my­bė ma­ža.

„Nus­ta­čius že­mą te­ro­ro ak­to grės­mės ly­gį vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms re­ko­men­duo­ja­ma ir to­liau veik­ti kas­die­nės par­eng­ties ly­giu“, - nu­ro­dė Vy­riau­sy­bė.

Že­miau­sias te­ro­ro ak­to grės­mės ly­gis reiš­kė, kad te­ro­ro ak­tas ga­li­mas, bet nė­ra ti­kė­ti­nas.