Vyriausybė nutraukė leidyklos „Valstybės žinios“ veiklą
Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė nu­trauk­ti Sei­mo lei­dyk­los „Vals­ty­bės ži­nios“ veik­lą. Tam mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė tre­čia­die­nį.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė anks­čiau BNS sa­kė, jog „Vals­ty­bės ži­nios“ ne­bea­ti­tin­ka pa­grin­di­nės stei­gė­jo nu­sta­ty­tos funk­ci­jos – įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų sklai­dos.

Iki 2013 me­tų pa­bai­gos po­pie­ri­nia­me lei­di­ny­je bū­da­vo skel­bia­mi įsta­ty­mai ir ki­ti tei­sės ak­tai. Pri­ėmus Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mą, vi­si pri­im­ti tei­sės ak­tai įsi­ga­lio­ja pa­skel­bus juos ne­be „Vals­ty­bės ži­nio­se“, o vie­šai ir ne­mo­ka­mai prie­ina­ma­me elek­tro­ni­nia­me Tei­sės ak­tų re­gis­tre, ku­rį tvar­ko Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Taip pat įmo­nė pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą tam ti­krą in­for­ma­ci­ją apie vie­šuo­sius pir­ki­mus skel­bia lei­di­nio prie­de „In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai“. Ta­čiau jau svars­to­mas pro­jek­tas at­si­sa­ky­ti ir šio rei­ka­la­vi­mo.

„Vals­ty­bės ži­nio­se“ šiuo me­tu dir­ba sep­ty­ni dar­buo­to­jai. Įmo­nė įsi­kū­ru­si sos­ti­nės cen­tre, gre­ta Sei­mo, ga­na nau­ja­me spe­cia­liai jai pa­sta­ty­ta­me pa­sta­te.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė BNS anks­čiau sa­kė ne­ži­nant, kas bus da­ro­ma su pa­sta­tu. Pla­nuo­ja­ma, kad jį pe­rims Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.