Vyriausybė nusprendė iš Baltijos jūros neiškelti „An-2“
Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad ge­gu­žės vi­du­ry­je į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tęs lėk­tu­vas „An-2“ ne­bū­tų iš­ke­lia­mas.

„Šiuo me­tu lėk­tu­vas ne­bus iš­ke­lia­mas. Tik bus iš­ke­lia­ma dviem at­ve­jais. Jei lėk­tu­vo sa­vi­nin­kai, pa­no­rė­tų ir ma­ty­tų prie­žas­tį jam iš­kel­ti ir jei Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­lik­da­ma ty­ri­mą pa­sa­ky­tų, kad jiems rei­kia pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ty­ri­mui. To­kiu at­ve­ju lėk­tu­vas bū­tų iš­ke­lia­mas“, - tre­čia­die­nį po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Anot jo, eks­per­tai tu­ri vi­są rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ją apie lėk­tu­vą ir jį iš­kė­lus ne­bū­tų gau­ta jo­kios pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius po po­sė­džio žur­na­lis­tams tvir­ti­no, kad vi­siš­kas lėk­tu­vo iš­kė­li­mas kai­nuo­tų apie 1 mln. eu­rų, ta­čiau pats lėk­tu­vas Bal­ti­jos jū­ro­je yra pra­sto būk­lės.

„Jis ne­ke­lia­mas dėl to, kad ne­si­ti­ki­ma gau­ti pa­pil­do­mos es­mi­nės in­for­ma­ci­jos lėk­tu­vo ava­ri­jos prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti. An­tras mo­ty­vas - lėk­tu­vo tech­ni­nis sto­vis ar­ba jo kons­truk­ci­nis vien­ti­su­mas ke­lia abe­jo­nių dėl jo ga­li­my­bių iš­kel­ti“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

Pir­mi­nius or­lai­vio iš­kė­li­mo dar­bus at­li­ku­sios bend­ro­vės „Mam­moet Bal­tic“ va­do­vas Ed­vi­nas Iva­naus­kas po po­sė­džio tei­gė, kad iš­kė­li­mas bū­tų la­bai su­dė­tin­gas ir truk­tų ne ma­žiau nei sa­vai­tę.

„Mū­sų kom­pa­ni­ja pa­tei­kė de­ta­lią me­džia­gą Vy­riau­sy­bei. Su­trum­pin­tas va­rian­tas bu­vo pri­sta­ty­tas da­bar Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je. Kaip ma­tė­me iš me­džia­gos, lėk­tu­vo būk­lė yra pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga. Iš­kel­ti jį bū­tų, mū­sų pa­tir­ti­mi re­mian­tis, la­bai su­dė­tin­ga ir kaš­tai bū­tų ti­krai ne­ma­ži“, - ar­gu­men­ta­vo E.Iva­naus­kas.

R.Sin­ke­vi­čius tre­čia­die­nį BNS sa­kė, jog pir­mi­nis lėk­tu­vo pa­kė­li­mas, vy­kęs bir­že­lio pra­džio­je, kai bu­vo iš­trauk­tas pi­lo­to Adol­fo Ma­čiu­lio kū­nas, at­sieis 200-300 tūkst. eu­rų. Tuo me­tu vi­siš­kas lėk­tu­vo iš­kė­li­mas iš van­dens ir par­ga­be­ni­mas į kran­tą bū­tų ge­ro­kai bran­ges­nis - vien rei­ka­lin­go plaus­to nuo­ma per die­ną kai­nuo­tų 60 tūkst. eu­rų, o jį tek­tų nuo­mo­tis 15-18 die­nų.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne, už dau­giau nei 100 ki­lo­me­trų nuo kran­to, 124 me­trų gy­ly­je.

Vė­liau pra­neš­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas. A.Ma­čiu­lio pa­lai­kai bu­vo iš­kel­ti bir­že­lio pra­džio­je. Tuo­met lėk­tu­vas ap­žiū­rė­tas po van­de­niu ir vėl nu­leis­tas į dug­ną. An­tro­jo pi­lo­to kū­no or­lai­vy­je na­rai ne­ra­do.

Rei­kia trum­pin­ti rea­ga­vi­mo laiką

Lie­tu­vių lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­kos ir įgu­los gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją ty­ręs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) sa­vo iš­va­do­se pla­nuo­ja siū­ly­ti trum­pin­ti reak­ci­jos į ga­li­mą ne­lai­mę lai­ką, sa­ko ko­mi­te­to va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Tre­čia­die­nį ko­mi­te­tas aps­vars­tė pir­mi­nį iš­va­dų pro­jek­tą, prie jo grįž­ti pla­nuo­ja­ma penk­ta­die­nį.

„Mes kiek­vie­ną mi­nu­tę žiū­rė­jo­me, kas ką pa­da­rė ir ką pri­va­lė­jo da­ry­ti. Ma­no­me, kad to­kią il­gą biu­ro­kra­ti­nę gran­di­nę rei­kė­tų trum­pin­ti. Ir rea­ga­vi­mo lai­ką rei­kė­tų trum­pin­ti. 16.40 val. lėk­tu­vas ne­at­si­lie­pė į šau­ki­nius, su­skai­čiuo­ta, kad dau­giau kaip 200 kar­tų ban­dė Pa­lan­gos skry­džių cen­tras su­si­siek­ti. Na­tū­ra­lu, kad bu­vo nuo­jau­ta, kad įvy­ko ne­lai­mė, gal­būt ga­li­ma bu­vo grei­čiau ak­ty­vuo­ti mū­sų sraig­tas­par­nius, gal­būt grei­čiau šve­dus ak­ty­vuo­ti, bet bu­vo lau­kia­ma pus­va­lan­dį, ku­ris for­ma­liai yra (nu­sta­ty­tas), ir tik ta­da pra­dė­ta gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja“,- žur­na­lis­tams po po­sė­džio sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Jau pra­dė­jus pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją, prie­kaiš­tų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tu­rė­jo ne dėl pa­čios ope­ra­ci­jos, o dėl jos pa­aiš­ki­ni­mo - vi­sų pir­ma ar­ti­mie­siems, po to ir vi­suo­me­nei.

„Ko­mu­ni­ka­ci­ja su ar­ti­mai­siais bu­vo vi­sai pra­sta“, - tvir­ti­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Jis taip pat sa­kė, kad spren­di­mas sek­ma­die­nį nu­trauk­ti pi­lo­tų gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją bu­vo tiks­lin­gas, nes jau ne­bu­vo ga­li­my­bių ras­ti pi­lo­tų gy­vų. Ko­mi­te­to va­do­vas čia ma­to to­kią klai­dą, kad si­tua­ci­ja ne­bu­vo iš­aiš­kin­ta ar­ti­mie­siems, ir po to mi­nis­trui te­ko ope­ra­ci­ją at­nau­jin­ti, A.Pa­ulaus­ko ver­ti­ni­mu, tai pa­da­ry­ta dėl žmo­giš­ko­sios reak­ci­jos.

„Nu­trauk­ti pa­ieš­ką, ma­no ma­ny­mu, bu­vo tiks­lin­ga, nes sek­ma­die­nio va­ka­rą rea­liai iš­gel­bė­ti šių žmo­nių ne­bu­vo ga­li­ma, ir rei­kė­jo tai pa­aiš­kin­ti, pa­sa­ky­ti, ko­dėl nu­trau­kia­ma gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja, bet lėk­tu­vo, pa­lai­kų pa­ieš­ka vyk­do­ma. At­skir­ti tuos du da­ly­kus rei­kė­jo, nes vie­ną die­ną nu­trau­kia­ma, ki­tą die­ną vėl at­nau­ji­na­ma“, - kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

Ver­tin­da­mas rei­ka­la­vi­mus va­di­na­ma­jai ma­ža­jai avia­ci­jai, A.Pa­ulaus­kas pa­žy­mė­jo, kad bend­ros tai­syk­lės ir reg­la­men­ta­vi­mas ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus. Taip pat pa­sa­ko­jo su­lau­kian­tis daug avia­to­rių skam­bu­čių, ku­rie pra­šo ne­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mų ir sa­ko pa­tys pri­sii­man­tys ri­zi­ką.

Ne­pai­sant to, ko­mi­te­to va­do­vas ma­no, kad skren­dant per jū­rą rei­ka­la­vi­mai ga­lė­tų bū­ti ir pa­keis­ti, la­biau at­siž­vel­giant į gam­tos są­ly­gas, o taip pat ir Lie­tu­vos pa­jė­gu­mus vyk­dy­ti gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jas.

„Mū­sų pi­lo­tai ti­krai yra drą­sūs žmo­nės ir mėg­ta ri­zi­ką, skris­ti per jū­rą vien­mo­to­riu lėk­tu­vu yra drą­su. Ko­kios tai­syk­lės - kaip reg­la­men­tuo­ja­ma skry­džių sau­ga, kaip reg­la­men­tuo­ja­mas oro erd­vės val­dy­mas Lie­tu­vo­je, jis ati­tin­ka ES rei­ka­la­vi­mus, bet, mū­sų nuo­mo­ne, ži­nant Lie­tu­vos pa­jė­gu­mus įvy­kus ne­lai­mei su­teik­ti pa­gal­bą, rei­kia kai ką re­gu­liuo­ti. Ne­no­rė­čiau var­to­ti žo­džio griež­tin­ti, bet at­siž­velg­ti į mū­sų ga­li­my­bes ir mū­sų są­ly­gas - jū­ros van­dens tem­pe­ra­tū­rą, pa­jė­gu­mų ga­li­my­bes“, - sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Sei­mas NSGK su­tei­kė lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus tir­ti lėk­tu­vo ava­ri­jos, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos ap­lin­ky­bes, o dar­bą įpa­rei­go­jo baig­ti iki bir­že­lio 30 die­nos, bet ko­mi­te­to na­riai ža­dė­jo pa­sis­teng­ti ty­ri­mą baig­ti grei­čiau.