Vyriausybė nepritaria siūlymui didinti NPD už vaikus
Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria Sei­me svars­to­mam siū­ly­mui be­veik du kar­tus pa­di­din­ti pa­pil­do­mą ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį (NPD) vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams.

Tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta­me nu­ta­ri­me, ku­rė par­en­gė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, tei­gi­mu, jog pri­ta­rus li­be­ra­lo Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus tei­kia­mai Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sai vals­ty­bės biu­dže­tas ne­tek­tų iki 29 mln. eu­rų pa­ja­mų per me­tus.

R.Ši­ma­šius siū­lo už kiek­vie­ną vai­ką tai­ky­ti 116 eu­rų NPD dy­dį, o ne 60 eu­rų, kaip yra da­bar. Anot par­la­men­ta­ro, pri­ėmus pa­tai­sas, du vai­kus au­gi­nan­čių šei­mų pa­ja­mos per me­tus pa­di­dė­tų apie 210 eu­rų.

Dėl pa­di­din­to NPD su­ma­žė­sian­čias biu­dže­to pa­ja­mas R.Ši­ma­šius siū­lo kom­pen­suo­ti, nai­ki­nant pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui, ta­čiau, anot Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, tai nė­ra tin­ka­mas spren­di­mas.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, Sei­mas jau yra pri­ta­ręs šios PVM leng­va­tos ga­lio­ji­mo pra­tę­si­mui iki 2015-ųjų bir­že­lio pa­bai­gos, o šių me­tų biu­dže­to pa­ja­mos jau yra prog­no­zuo­ja­mos įver­ti­nus leng­va­tos pa­nai­ki­ni­mą nuo lie­pos 1 die­nos.