Vyriausybė nepritaria prekybos sidru sugriežtinimui
Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria Sei­me svars­to­moms įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­ly­ma griež­tin­ti sid­ro ir stip­raus alaus ga­my­bos, pre­ky­bos, ga­be­ni­mo ir lai­ky­mo rei­ka­la­vi­mus.

Tre­čia­die­nį pa­tvir­tin­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, ku­rį par­en­gė Ūkio mi­nis­te­ri­ja, tei­gia­ma, kad Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ini­ci­juo­tos pa­tai­sos pa­ste­bi­mai ne­su­ma­žins šių gė­ri­mų var­to­ji­mo, ta­čiau pa­blo­gins vers­lo są­ly­gas.

Pa­gal pa­tai­sas, na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos sid­ras, taip pat stip­res­nis kaip 7,5 proc. alus ir alaus mi­ši­niai tu­rė­tų bū­ti pa­ženk­lin­tas ban­de­ro­lė­mis, bū­tų drau­džia­ma par­da­vi­nė­ti pils­to­mą sid­rą fir­mi­nė­se ga­my­bos įmo­nių par­duo­tu­vė­se bei ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, par­odo­se ir mu­gė­se.

L.Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, įsta­ty­mo pa­tai­sos tei­kia­mos at­siž­vel­giant į kas­met au­gan­tį sid­ro var­to­ji­mą, to­dėl bū­ti­na ma­žin­ti jo prie­ina­mu­mą.

Ta­čiau, pa­sak Ūkio mi­nis­te­ri­jos, sid­ro bei stip­raus alaus ir alaus mi­ši­nių ženk­li­ni­mas ban­de­ro­lė­mis ne­pa­kels jų kai­nos tiek, kad ma­žin­tų jų prie­ina­mu­mą, drau­di­mas pre­kiau­ti pils­to­mu sid­ru ne­tu­rės įta­kos bend­ram al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo ly­giui, be to, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, sid­ro ga­my­ba Lie­tu­vo­je ma­žė­ja nuo 2008 me­tų.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja taip pat nu­ro­do, kad al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ženk­li­nant ban­de­ro­lė­mis sie­kia­ma ne ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, o už­ti­krin­ti, kad rin­ko­je bū­tų par­duo­da­mi tik le­ga­lūs pro­duk­tai. Duo­me­nų, kad Lie­tu­vo­je bū­tų nu­sta­ty­ta ne­le­ga­li pre­ky­ba sid­ru, alu­mi ir alaus mi­ši­niais, anot mi­nis­te­ri­jos, nė­ra.

Šiuo me­tu Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mas drau­džia par­duo­ti, ga­ben­ti, lai­ky­ti ban­de­ro­lė­mis ne­pa­žy­mė­tus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, iš­sky­rus alų, alaus mi­ši­nius su ne­al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ir ne­stip­rų na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos sid­rą. Be to, Lie­tu­vo­je drau­džia­ma par­duo­ti pils­to­mus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ne vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se, ta­čiau alui, alaus ir ne­al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų mi­ši­niams bei na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos sid­rui rei­ka­la­vi­mai švel­nes­ni.