Vyriausybė nepritaria motinystės pašalpų atstatymui
Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria, kad bū­tų at­sta­ty­tos iki kri­zės mo­kė­tos mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pos ir nai­ki­na­mi pa­šal­pų ri­bo­ji­mai gi­mus dviem ir dau­giau vai­kų.

Vy­riau­sy­bės iš­va­dą ren­gu­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) aiš­ki­na, kad pa­kei­ti­mams įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mai pri­reik­tų apie 120 mln. eu­rų iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to per me­tus, o 2015 me­tų ko­vo mė­ne­sio duo­me­ni­mis, šio fon­do sko­los su­da­rė apie 3,6 mlrd. eu­rų.

Be to, Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je sa­ko­ma, kad gi­mus dviem ir dau­giau vai­kų, as­muo ne­pra­ran­da dau­giau kaip 100 proc. bu­vu­sio už­dar­bio, to­dėl nė­ra pa­grin­do mo­kė­ti ir di­des­nių pa­šal­pų.

„Pa­šal­pų mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­piais sie­kia­ma kom­pen­suo­ti tiks­li­nių at­os­to­gų me­tu pra­ras­tas dar­bi­nes pa­ja­mas, o ne pa­di­dė­ju­sias iš­lai­das dėl vie­nu me­tu gi­mu­sių vai­kų skai­čiaus“, - pa­žy­mi­ma iš­va­do­je.

Ne­igia­ma iš­va­da tei­kia­ma Sei­me svars­to­moms „tvar­kie­čio“ Sta­sio Brun­dzos ini­ci­juo­toms pa­tai­soms, pa­gal ku­rias iki vai­kui su­eis me­tai mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pa siek­tų 100 proc. bu­vu­sio už­dar­bio, an­trai­siais me­tais - 85 proc. bu­vu­sio už­dar­bio. Pa­gal šias pa­tai­sas taip pat pa­šal­pa ne­bū­tų ri­bo­ja­ma, jei gim­tų du ir dau­giau vai­kų - šiuo me­tu už ke­lis vai­kus gau­na­mos pa­šal­pos ne­ga­li vir­šy­ti 100 proc. bu­vu­sio už­dar­bio.

Sei­mas per eko­no­mi­nę kri­zę su­ma­ži­no mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pas. Tė­vai šiuo me­tu ga­li rink­tis - gau­ti di­des­nę pa­šal­pą, bet vie­ne­rius me­tus, ar­ba gau­ti ma­žes­nę pa­šal­pą dve­jus me­tus su ga­li­my­be an­trai­siais me­tais grįž­ti į dar­bą ne­pra­ran­dant pa­šal­pos. Pa­si­rin­kus pa­šal­pą gau­ti vie­ne­rius me­tus, ji sie­kia 100 proc. bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo, o dve­jus me­tus - 70 proc. bu­vu­sio už­dar­bio pir­mai­siais vai­ko me­tais ir 40 proc. bu­vu­sio už­dar­bio vai­ko an­trai­siais me­tais.