Vyriausybė neprieštarauja visuotiniam „pagalvės“ mokesčiui
Vy­riau­sy­bė ne­prieš­ta­rau­ja ini­cia­ty­vai leis­ti rink­ti „pa­gal­vės“ mo­kes­tį ne tik ku­ror­tuo­se, bet ir ki­tuo­se mies­tuo­se. Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je tre­čia­die­nį nu­ta­rė pa­lai­ky­ti Sei­mo na­rio Ju­ro Po­že­los siū­lo­mus Rink­lia­vų įsta­ty­mo pa­si­kei­ti­mus.

„Bū­tent sa­vi­val­dy­bė­se vei­kia vers­li­nin­kai, ku­rie pri­ima tu­ris­tus, tei­kia ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas ir, ma­tyt, sa­vi­val­dy­bė, pri­im­da­ma ši­tuos spren­di­mus, at­siž­velgs į vers­lo ir vie­ti­nių gy­ven­to­jų in­te­re­sus. Ga­lų ga­le at­vyks­tan­tys žmo­nės vis­tiek nau­do­ja­si vie­ti­ne inf­ras­truk­tū­ra, o šios inf­ras­truk­tū­ros prie­žiū­ra ir rū­pi­ni­ma­sis ja sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja“, - Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je tei­gė fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

Po po­sė­džio R.Ša­džius žur­na­lis­tams sa­kė, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė spręs­tų, ar rei­kia tai­ky­ti to­kį mo­kes­tį.

„Vy­riau­sy­bė ma­no, kad sa­vi­val­dy­bėms ši tei­sė tu­ri bū­ti su­teik­ta. (...) Sa­vi­val­da tu­ri tu­rė­ti tei­sę nu­sis­ta­ty­ti vie­ti­nes rink­lia­vas. Ne vien už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rin­ki­mą ar gy­vū­nų lai­ky­mą“, - kal­bė­jo R.Ša­džius.

Jo tei­gi­mu, „pa­gal­vės“ mo­kes­tis daž­niau­siai bū­na sim­bo­li­nis, ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų nu­sta­ty­ti ir di­des­nį mo­kes­tį, o vi­sos su­rink­tos lė­šos nu­ke­liau­tų į jų biu­dže­tą.

Skai­čiuo­ja­ma, kad, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je nu­sta­čius 0,58 eu­ro (2 li­tų) rink­lia­vą, mies­tas gau­tų pa­pil­do­mai be­veik 580 tūkst. eu­rų (2 mln. li­tų) pa­ja­mų per me­tus.

Vi­suo­ti­nį „pa­gal­vės“ mo­kes­tį pa­siū­liu­sio par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, rink­lia­va bū­tų svar­bi tu­riz­mo plė­trai ir itin ak­tua­li di­die­siems mies­tams - Vil­niui, Kau­nui, Klai­pė­dai, in­ves­tuo­jan­tiems ne­ma­žas lė­šas į tu­riz­mą.

Vi­suo­ti­nio „pa­gal­vės“ mo­kes­čio įve­di­mas Sei­me pra­dė­tas svars­ty­ti per­nai lap­kri­tį - tuo­met J.Po­že­la tei­gė, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų spręs­ti, ar im­ti mo­kes­tį. Pa­tai­sas vėl ke­ti­na­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je, ga­vus Vy­riau­sy­bės iš­va­dą.

Šiuo me­tu to­kia rink­lia­va ren­ka­ma Drus­ki­nin­kuo­se, Birš­to­ne ir Pa­lan­go­je.