Vyriausybė nenori mokėti nukentėjusių asmenų pensijų „vilko vaikams“
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no ne­igia­mą iš­va­dą pa­tai­soms, ku­rios iš­plės­tų bu­vu­sio beg­lo­bio vai­ko tei­si­nį sta­tu­są ga­lin­čių gau­ti as­me­nų ra­tą.

Pa­gal pa­tai­sas, ku­rias pa­tei­kė Pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ži­mams da­ly­vių ir nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų tei­sių ir rei­ka­lų ko­mi­si­ja, bu­vu­siais beg­lo­biais vai­kais ga­lė­tų bū­ti pri­pa­žin­ti be abie­jų tė­vų glo­bos An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais ar po­ka­riu li­kę as­me­nys, au­gę vai­kų glo­bos įstai­go­se. To­kį sta­tu­są tu­rin­tys as­me­nys tu­ri tei­sę gau­ti 58 eu­rus sie­kian­čią nu­ken­tė­ju­sių­jų as­me­nų vals­ty­bi­nę pen­si­ją.

„Bu­vo to­kių vai­kų, ku­riuos tė­vai, ne­no­rė­da­mi, kad juos kar­tu iš­vež­tų į Si­bi­rą, tie­siog pa­lik­da­vo ge­le­žin­ke­lio sto­ty­se, to­kių vai­kų ras­da­vo net prie ge­le­žin­ke­lio san­ka­sų. Taip pat yra da­lis vai­kų, ku­rie po ka­ro pa­si­py­lė į Lie­tu­vą iš Prū­si­jos, tai va­di­na­mie­ji vil­ko vai­kai (...) – čia yra tie, ku­rie ne­pa­ten­ka da­bar į tą ra­tą, mes la­bai įdė­miai žiū­rė­jom ir jie lyg ir iš­krin­ta: nei jie trem­ty­je bu­vo, jie tie­siog nie­kie­no vai­kai. Mū­sų nuo­mo­ne, iš ti­krų­jų jie nu­ken­tė­ję“, – BNS yra aiš­ki­nęs mi­nė­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Sau­lis.

Anot jo, į ko­mi­si­ją su pra­šy­mu plės­ti bu­vu­sio beg­lo­bio vai­ko tei­si­nį sta­tu­są ga­lin­čių gau­ti as­me­nų ra­tą krei­pė­si Lie­tu­vos naš­lai­čių bro­li­ja, ku­rios duo­me­ni­mis siū­lo­ma pa­tai­sa ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti iki 100 as­me­nų. Kar­tu V.Sau­lis aiš­ki­no, jog toks sta­tu­sas ne­bū­tų au­to­ma­tiš­kai su­tei­kia­mas vi­siems per ka­rą ar po­ka­riu vai­kų glo­bos na­muo­se au­gu­siems vai­kams.

„Vien bu­vi­mas vai­kų na­muo­se nė­ra nu­ken­tė­ji­mas. Ten iš ti­krų­jų bu­vo daug vai­kų, ypač po ka­ro. To įro­dy­mo, do­ku­men­tų rei­kės. Jie pa­tys pri­pa­žįs­ta, kad rei­kės rim­tų do­ku­men­tų, kur jie bu­vo ras­ti, kaip jie bu­vo ras­ti. Ir nė­ra pa­vo­jaus, kur jūs sa­ko­te, kad vi­si, ku­rie bu­vo vai­kų na­muo­se, ga­lė­tų pre­ten­duo­ti“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Vy­riau­sy­bės iš­va­dą ren­gu­sios So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ver­ti­ni­mu, siū­lo­mas nau­jas pri­pa­ži­ni­mo bu­vu­siais beg­lo­biais vai­kais pa­grin­das ne­sie­ja­mas su oku­pa­ci­nių re­ži­mų struk­tū­rų veiks­mais pa­da­ry­ta ža­la.

Vil­ko vai­kais va­di­na­mi vai­kai, ku­rie, pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, bė­go iš bu­vu­sios Ry­tų Prū­si­jos nuo skur­do ir so­vie­tų ag­re­si­jos į Lie­tu­vą. To­kių vai­kų, ma­no­ma, bu­vo tūks­tan­čiai.