Vyriausybė LNOBT scenos rekonstrukcijai lėšų kol kas neskirs
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mą be lė­šų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui – sce­nos re­kons­truk­ci­jai.

Šis spren­di­mas ar­gu­men­tuo­ja­mas tuo, kad šiuo me­tu at­lie­ka­mas at­nau­jin­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl tea­tro sce­nos re­kons­tra­vi­mo ap­lin­ky­bių.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad šis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas yra vyk­do­mas nuo 2006 me­tų. Jo bend­ra są­ma­ta, sie­kian­ti 22 mln. eu­rų, bu­vo pa­tvir­tin­ta 2008 me­tais. Iki 2017 me­tų šiam pro­jek­tui bu­vo pa­nau­do­ta apie 15 mln. eu­rų. Šiais me­tais vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių įsta­ty­me šiam pro­jek­tui bu­vo nu­ma­ty­ta 1,74 mln. eu­rų, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mas su­spen­duo­tas.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja rem­da­ma­si iš pro­ku­ro­rų gau­tai duo­me­ni­mis tei­gia, kad Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­re yra vyk­do­mas at­nau­jin­tas ty­ri­mas dėl LNOBT sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nių ap­lin­ky­bių bei su tuo su­si­ju­sių ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ty­ri­mą at­nau­ji­no, ga­vu­si pa­pil­do­mus do­ku­men­tus iš Vo­kie­ti­jos pa­gal tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą.