Vyriausybė laimina naują socialinį modelį
Vy­riau­sy­bė penk­ta­die­nį iš es­mės pri­ta­rė nau­jo so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tui, ku­rio pa­grin­di­nės da­lys yra Dar­bo ko­dek­so ir so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mų pa­tai­sos.

Ga­lu­ti­nai pa­ke­tui pri­tar­ti mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ke­ti­na bir­že­lio 8 die­ną. Ne­pai­sant pro­fe­si­nių są­jun­gų pro­tes­tų, prem­je­ras tei­gia ne­su­tin­kan­tis vil­kin­ti pro­jek­tų, ku­rie esą tik pa­ge­rins dar­bo są­ly­gas dir­ban­tiems žmo­nėms.

„Aiš­kiai pa­sa­kė­me - lai­ko­tar­pis rei­ka­lau­ja, kad spren­di­mai bū­tų pri­ima­mi grei­tai“, - po pa­si­ta­ri­mo žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė var­dan ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo nė­ra nu­si­tei­ku­si to­kius pro­jek­tus svars­ty­ti me­tus ar dve­jus.

„Mes ne­tu­ri­me tiks­lo blo­gin­ti są­ly­gų dar­buo­to­jams: at­lei­di­mo, pri­ėmi­mo, dar­bo va­lan­dų. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad to­kio li­be­ra­liz­mo dar­bo san­ty­kiuo­se, koks yra da­bar, ka­da per­nai bu­vo nu­trauk­ti dar­bo san­ty­kiai ir 93 proc. žmo­nių ne­iš­mo­kė­tas nė li­tas, o tarp 7 proc. žmo­nių, ga­vu­sių iš­ei­ti­nes, bu­vo dau­giau­siai at­leis­tų iš vals­ty­bi­nių įmo­nių, dar ne­bu­vę“, - tvir­ti­no prem­je­ras.

Jo tei­gi­mu, dia­lo­go bū­du ieš­ko­ma komp­ro­mi­sų. Prem­je­ras kar­to­jo, kad pro­fe­si­nės są­jun­gos sa­vo nuo­mo­nę ga­lės teik­ti Sei­mui, ku­ris pri­imi­nės įsta­ty­mų pa­tai­sas.

„Mes no­ri­me, kad dirb­tų tiek so­cia­li­niai par­tne­riai, tiek mi­nis­te­ri­jos žmo­nės, ku­rie, kaip mes sa­ko­me, dir­ba po 24 va­lan­das, kiek­vie­ną die­ną. O kas ga­li pa­skui pa­neig­ti, kad yra spe­cia­liai vil­ki­na­ma, kad tie įsta­ty­mai ne­bū­tų pri­im­ti“, - kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, pro­fe­si­nių są­jun­gų va­do­vų bu­vo pra­šo­ma su­pras­ti, kad įsta­ty­mų pro­jek­tai bus nau­din­gi pa­tiems dir­ban­tie­siems ir kar­tu juos ap­kal­ti­no ban­dy­mu su­klai­din­ti Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rius, pa­tei­kiant ne­tiks­lią in­for­ma­ci­ją apie iš­mo­kas už­sie­ny­je at­leis­tiems žmo­nėms.

„Aš vi­sa tai ga­lė­čiau pa­va­din­ti po­li­ti­ka­vi­mu. Ti­krai ne­no­rė­čiau mi­nė­ti pa­var­džių, kas šian­dien kal­bė­jo pa­si­ta­ri­me, tai aš su­pra­tau, kad ne­tgi nė­ra pers­kai­tę kai ku­rių įsta­ty­mų pro­jek­tų“, - sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma laips­niš­kai ma­žin­ti pen­si­jų drau­di­mo ta­ri­fą, au­to­ma­tiš­kai in­dek­suo­ti pen­si­jas ir įves­ti aps­kai­tos taš­kų sis­te­mą. Siū­lo­ma da­bar­ti­nę pa­grin­di­nę pen­si­jos da­lį ir prie­dą už sta­žo me­tus fi­nan­suo­ti bend­rai­siais mo­kes­čiais, o per 12 me­tų po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti drau­di­mo ta­ri­fą. Be to, siū­lo­ma pen­si­jų ro­dik­lius - ba­zi­nė pen­si­ja, aps­kai­tos vie­ne­to ver­tė) kas­met au­to­ma­tiš­kai in­dek­suo­ti pa­gal koe­fi­cien­tą, ku­rio dy­dis pri­klau­sy­tų nuo dar­bo už­mo­kes­čio fon­do au­gi­mo per ke­le­rius me­tus.

Siū­lo­ma ma­žin­ti įspė­ji­mo apie at­lei­di­mą iš dar­bo ter­mi­ną iki 1 mė­ne­sio, o il­ges­nis ter­mi­nas ga­lio­tų iki­pen­si­nio am­žiaus dar­buo­to­jams, ne­įga­lie­siems ar­ba vai­kus au­gi­nan­tiems dar­buo­to­jams. Iš­ei­ti­nė iš­mo­ka bū­tų su­ma­žin­ta iki dvie­jų mė­ne­sių.

BNS tu­ri­mais kai ku­rių eks­per­tų skai­čia­vi­mais, jei siū­lo­mos pa­tai­sos bus pri­im­tos, pa­pil­do­mos vals­ty­bės iš­lai­dos 2016 me­tais ga­li siek­ti apie 360 mln. eu­rų, iš jų 36 mln. eu­rų - se­nat­vės pen­si­jų pers­kai­čia­vi­mas, 135,6 mln. eu­rų - jų in­dek­sa­vi­mas, 39 mln. eu­rų - „Sod­ros“ lu­bų nu­sta­ty­mas, dar 108 mln. eu­rų - ba­zi­nės pen­si­jos mo­kė­ji­mo iš „Sod­ros“ į vals­ty­bės biu­dže­tą per­kė­li­mas. 2016-2027 me­tais pa­sta­ro­ji prie­mo­nė kai­nuo­tų net apie 1 mlrd. eu­rų.

So­cia­li­nio mo­de­lio kri­ti­kai pa­si­gen­da ver­ti­ni­mo, ko­kių il­ga­lai­kių vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų toks mo­de­lis par­ei­ka­lau­tų, kai ti­kė­ti­nos iš­lai­dos nė­ra su­ba­lan­suo­tos su pa­ja­mo­mis ir nė­ra pa­grįs­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių.

So­cia­li­nis mo­de­lis iš vi­so api­ma apie 40 tei­sės ak­tų.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos kri­ti­kuo­ja pla­nus ma­žin­ti dar­bo už­mo­kes­tį, at­lei­di­mo su­pap­ras­ti­ni­mą, iš­ei­ti­nių iš­mo­kų ap­kar­py­mą ir įspė­ji­mo ter­mi­nų su­trum­pi­ni­mą, mak­si­ma­lios dar­bo lai­ko sa­vai­tės il­gi­ni­mą, ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių įtei­si­ni­mą. Tuo tar­pu darb­da­viai ma­no, kad li­be­ra­li­za­vus dar­bo rin­ką bus ga­li­ma su­kur­ti ne­ma­žai nau­jų dar­bo vie­tų ir įdar­bin­ti da­lį be­dar­bių, ku­rių in­te­re­sų da­bar ne­gi­na nie­kas.