Vyriausybė kurs naują struktūrą – Nacionalinio saugumo komisiją
Vy­riau­sy­bės at­sto­vai pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no tu­rin­tys pla­nų kur­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­si­ją, ji da­ly­vau­tų val­dant kri­zes.

„Ši ko­mi­si­ja yra da­lis kri­zių val­dy­mo me­cha­niz­mo, ji skir­ta tiek pa­si­ren­gi­mui, tiek grei­tam at­sa­kui koor­di­nuo­ti be­si­vys­tant kri­zi­nei si­tua­ci­jai“, – BNS sa­kė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kos ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Ar­nol­das Pik­žir­nis.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja pir­ma­die­nį už­re­gis­tra­vo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl ko­mi­si­jos stei­gi­mo. Jam tu­rės pri­tar­ti Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas.

Pa­sak A.Pik­žir­nio, ko­mi­si­ja ku­ria­ma re­mian­tis už­sie­nio vals­ty­bių pa­tir­ti­mi, kai Vy­riau­sy­bės ly­giu in­teg­ruo­tai koor­di­nuo­ja­mas pa­si­ren­gi­mas ga­li­miems įvy­kiams, tu­rin­tiems di­de­lę reikš­mę vals­ty­bės sau­gu­mui bei jos gy­ven­to­jų ge­ro­vei.

Jo tei­gi­mu, to­kios ko­mi­si­jos re­gu­lia­riai ren­ka­si į po­sė­džius, skir­tus at­ski­rų sek­to­rių pa­si­ren­gi­mui kri­zi­nėms si­tua­ci­joms, o to­kiai si­tua­ci­jai su­si­kū­rus su­si­ren­ka per grei­čiau­siai įma­no­ma lai­ką.

Ši ko­mi­si­ja ne re­čiau kaip kar­tą per mė­ne­sį su­si­pa­žins su grės­mė­mis na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, taip pat teiks pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei dėl svar­biau­sių ša­lies sau­gu­mo klau­si­mų.

Ko­mi­si­ją tu­rė­tų su­da­ry­ti mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos, ūkio, už­sie­nio rei­ka­lų ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius, pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas ir Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris.

A.Pik­žir­nis tei­gė, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je taip pat bus ku­ria­mas Kri­zių val­dy­mo biu­ras.

Šis biu­ras bus skir­tas „Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­si­jos veik­los ap­tar­na­vi­mui ir in­teg­ruo­to si­tua­ci­jos vaiz­do pa­tei­ki­mui spren­di­mų pri­ėmė­jams“, sa­kė prem­je­ro pa­ta­rė­jas.

„Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­si­ja, kaip ir Kri­zių val­dy­mo biu­ras, sa­vo veik­lą pil­nu pa­jė­gu­mu tu­ri pra­dė­ti įsi­ga­lio­jus nau­jai Vy­riau­sy­bės struk­tū­rai“, – nu­ro­dė jis.

Prie Vy­riau­sy­bės su­kur­ti Kri­zių val­dy­mo cen­trą prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ža­dė­jo dar žie­mą, vos ta­pęs mi­nis­tru pir­mi­nin­ku. Anot jo, da­bar to­kios ins­ti­tu­ci­jos nė­ra, to­dėl pa­si­tai­ko, kad spren­di­mų pri­ėmė­jai lai­ku ne­gau­na bū­ti­nos in­for­ma­ci­jos, ne­su­lau­kia spe­cia­lis­tų siū­ly­mų dėl bū­ti­nų spren­di­mų.