Vyriausybė ketina skirti medikamentų Ukrainai
Vy­riau­sy­bė ke­ti­na skir­ti be­veik 100 tūkst. li­tų ver­tės me­di­ci­nos pa­gal­bos Ukrai­nai.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Eks­tre­ma­lių svei­ka­tai si­tua­ci­jų cen­tras par­en­gė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma iš mi­nis­te­ri­jos tvar­ko­mo vals­ty­bės re­zer­vo me­di­ci­nos at­sar­gų Ukrai­nai skir­ti 93 tūkst. 415 li­tų ver­tės me­di­ka­men­tus ir ki­to­kią me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą.

Nu­ma­ty­ta, kad Lie­tu­va Ukrai­nai skirs maž­daug tūks­tan­tį krau­jo mai­šų, ku­rių ver­tė - maž­daug 50 tūkst. li­tų. Taip pat ke­ti­na­ma skir­ti prieš­in­fek­ci­nių ir an­ti­bak­te­ri­nių vais­tų už maž­daug 21 tūkst. li­tų, ka­ro pa­la­pi­nę už 15 tūkst. li­tų ir vie­ną elek­tros ge­ne­ra­to­rių už be­veik 7 tūkst. li­tų.

Įvai­riai hu­ma­ni­ta­ri­nei pa­gal­bai Ukrai­nai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė sky­rė ne­to­li mi­li­jo­no li­tų. Už juos į Ukrai­ną siųs­ti hu­ma­ni­ta­ri­niai kro­vi­niai, Lie­tu­vo­je gy­do­mi Ry­tų Ukrai­no­je su­žeis­ti ka­riai, į Lie­tu­vą pa­kvies­ti ka­ro naš­lai­čiai. Hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos Ukrai­nai tei­ki­mu taip pat už­sii­ma ša­lies ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je per Lie­tu­vos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės vi­zi­tą Ki­je­ve pra­neš­ta, kad Lie­tu­va teiks Ukrai­nai ir ka­ri­nę par­amą.