Vyriausybė ketina pritarti pensijų didinimui nuo 2016-ųjų pradžios
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį ke­ti­na pri­im­ti spren­di­mus, dėl ku­rių vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja nuo ki­tų me­tų pra­džios iš­augs 8,21 eu­ro (3,2 proc.) iki 265 eu­rų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, pen­si­jų di­di­ni­mui 2016 me­tų „Sod­ros“ biu­dže­te jau yra nu­ma­ty­ta 74,1 mln. eu­rų, o vals­ty­bės biu­dže­te – 11 mln. eu­rų.

Ba­zi­nę pen­si­ją ke­ti­na­ma pa­di­din­ti 4 eu­rais iki 112 eu­rų, mak­si­ma­lią ne­pers­kai­čiuo­tą pen­si­ją – 9 eu­rais iki 245 eu­rų, ei­na­mų­jų 2016 me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų dy­dį – 11 eu­rų iki 445 eu­rų.

Vi­du­ti­nę se­nat­vės pen­si­ją, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, gau­na apie 857 tūkst. gy­ven­to­jų.

Taip pat di­dės pa­šal­pų, iš­mo­kų (li­gos, mo­ti­nys­tės, ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be, pro­fe­si­nės li­gos ir ki­tų) mi­ni­ma­lūs ir mak­si­ma­lūs dy­džiai, vals­ty­bi­nės šal­pos iš­mo­kos, par­ei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nės pen­si­jos.

„Sod­ros“ biu­dže­to de­fi­ci­tas 2016 me­tais tu­rė­tų siek­ti 95,494 mln. eu­rų – maž­daug 48 proc. ma­žiau nei šie­met. Pla­nuo­ja­mos „Sod­ros“ pa­ja­mos yra 3,344 mlrd. eu­rų, iš­lai­dos – 3,439 mlrd. eu­rų, ar­ba ati­tin­ka­mai 2 proc. dau­giau ir 0,6 proc. ma­žiau.

Di­džio­ji „Sod­ros“ biu­dže­to iš­lai­dų da­lis ki­tą­met tra­di­ciš­kai teks pen­si­joms.